Απάτη: Επίδομα αγορών 46ης επετείου Μασούτη

Ελπίζω να μην πατάτε τέτοια link απατεώνων
1) περίεργη κατάληξη domain (.cyou)
2) περίεργα ελληνικά (“επίδομα” – προφανώς από μετάφραση)
3) τεράστιο URL
4) αν δώσεις το domain name σε κάποιο WHOIS service βλεπεις πως είναι στη Florida το IP address: https://whois.domaintools.com/n2gmy9.cyou – βέβαια μάλλον γιατί είναι πίσω από CloudFlare βγαίνει αυτό
5) το Domain είναι πρόσφατο (93 days old) και από .hk (HongKong?) registrar και πως το έκλεισαν από Κίνα (.cn)
6) στο virustotal δεν βρίσκει κάποιον ιό οπότε πιθανώς είναι phishing site (για να πάρει το κινητό σας και να σας γράψει σε καμιά ΥΠΠ [υπηρεσία πολυμεσικής πληροφόρησης με υψηλή χρέωση] αν τσιμπήστε και απαντήστε μετά στο SMS που θα στείλει, ή να πάρει το e-mail σας για να στέλνει spam κλπ.) – https://www.virustotal.com/gui/url/97460bd51749fb8be5c19337becc1f6c5c62d23343d1924960f891e3e7105c00?nocache=1
7) στο whois του domaintools βλέπεις επίσης γι’αυτό το domain name:
IP History 1 change on 1 unique IP addresses over 0 years
Hosting History 3 changes on 4 unique name servers over 0 year
που είναι ύποπτο επίσης (χρειάζεται συνδρομή για να δεις περισσότερα)

Υπόψη πως το Viber (για παράδειγμα) επιτρέπει να ελέγξεις ένα link ως πιθανό spam με δεξί κλικ, ενώ στις ρυθμίσεις του έχει και επιλογή να κάνει αυτόματο έλεγχο.

HowTo: HTTPS on IIS website with free auto-renewing certificate

Below is an image-based walk-through on how to configure HTTPS on an IIS website, making use of a free certificate for encryption from the non-profit Let’s Encrypt certificate authority, also configuring autorenewal of the certificate.

1) Download the win-acme client application (for the command-line).

Screenshot 2021-12-30 025002

There’s also a GUI app called IIS Crypto if you prefer. However, this article uses win-acme tool.

Screenshot 2021-12-30 025102

2) Run wacs.exe from the folder where win-acme tool is unpacked.

Screenshot 2021-12-30 025131

3) Follow same steps as below selecting your own site and binding.

Screenshot 2021-12-30 025153

Screenshot 2021-12-30 025230

Screenshot 2021-12-30 025317

Screenshot 2021-12-30 025341

Screenshot 2021-12-30 025415

Screenshot 2021-12-30 025547

Screenshot 2021-12-30 025643

Just press Q when finished and you’re done. No need to worry about next renewal (mentioned on the screen), will be done automatically.

Some notes on why and how to use a Version Control system like Git

Just recording here for posterity some comments I made on Delphi Deverloper Facebook group on the benefits and practice of using a Git repository on an online service like GitHub.

The idea with Version Control is that you can track changes, rollback easily to previous versions, if there are many contributors you can track which changes/lines they contributed etc. – e.g. see how GitHub diffs online (each Git client can use other diff tool) between the previous and newer version for a commit: https://github.com/…/03b0d7d20668a18b611dacf3134d0cdd5d…

Ideally you make commits often (a commit can contain changes to multiple files, ideally for just one feature/bug you were working on) and push them to the remote repo regularly (for extra safety/backup too), but usually when the code is buildable.

Some teams also spawn branches from the main branch in their repository (similar to forks, but those are for third parties usually to make a derivative of your whole repo) to work on experimental stuff and they merge them (and can get rid of those branches then) with the main branch when the feature/fix they were working on is ready. That way they also keep their main branch always buildable and working for testers and power users. Via automation sometimes they "continuously" (see CI / Continuous Integration) make latest/nightly builds from that main branch.

Also from that main branch they regularly make releases for the rest of the users when they’re confident enough the app/library/driver etc. they build is stable to release.

Even for small projects it’s worth setting up a Git repository (can even have pure local ones [for history tracking] with no remote) now that version control systems have nice visual clients without having to learn commands and use from the command-line. People also use them to track other artifacts like documentation, ideally text based artifacts, but there are diff tools that can compare binaries too (like images shown side by side with differences highlighted). There are some version contorl sytems specialized for non-text based artifacts, but Git can store versions of binaries too, even though it is textline-change focused.

The easiest way to use the Git repositories that GitHub offers for free (now backed by Microsoft so it will exist for years to come) is to install the GitHub Desktop app from their site (first you make a free account from their website). Then you can sync your local files to a public repository you make there (you commit updates to your local clone of the remote repository, then push the commits from the local clone to the remote repository). Others can make forks of that repository and work on their own versions and GitHub makes it easy to make pull requests (initiated by them or you) and merge changes from forks of your original repository into your own if/when you wish.

So it has the benefits of Git-based Version Control with extras too like optional Discussions, Wiki, Issue/Enhancement tracking, Milestones and Releases, Projects with Kanban boards and automated movement of tasks between columns on those boards etc.

There also other similar services like GitLab etc., but GitHub is probably the easiest to use and quite generous in offerings for OpenSource projects nowadays.

Categories: Posts Tags: , , ,

HowTo: show a confirmation dialog with Delphi FireMonkey UI library

Here’s my answer at https://stackoverflow.com/a/71728787/903783 on how to show a confirmation dialog with Delphi’s cross-platform FireMonkey UI library.

Based on other answers, I’ve added a “Confirm” class function (adapted to return a Boolean) to TApplicationHelper (which also has an untested function to get the executable filename), currently maintained under the READCOM_App repository.

Update: had to modify the answer to use a callback so that it also works on platforms where FMX supports only asynchronous dialogs, like Android

unit Zoomicon.Helpers.FMX.Forms.ApplicationHelper;

interface
uses
 FMX.Forms; //for TApplication

type
 TApplicationHelper = class helper for TApplication
 public
  function ExeName: String;
  class function Confirm(Prompt: String): Boolean;
 end;

implementation
 uses
  {$IFDEF ANDROID}
  System.SysUtils, //TODO: is this needed?
  Androidapi.Helpers, //for TAndroidHelper, JStringToString
  Androidapi.Jni.JavaTypes, //to avoid "H2443 Inline function 'JStringToString' has not been expanded"
  {$ENDIF}
  System.UITypes, //for TMsgDlgType
  FMX.DialogService, //for TDialogService
  FMX.Dialogs; //for mbYesNo

{$region 'TApplicationHelper'}

//from https://gist.github.com/freeonterminate/2f7b2e29e40fa30ed3c4
function TApplicationHelper.ExeName: String;
begin
 Result := ParamStr(0);

 {$IFDEF ANDROID}
 if (Result.IsEmpty) then
  Result := JStringToString(TAndroidHelper.Context.getPackageCodePath);
 {$ENDIF}
end;

//based on https://stackoverflow.com/questions/42852945/delphi-correctly-displaying-a-message-dialog-in-firemonkey-and-returning-the-m
class procedure TApplicationHelper.Confirm(const Prompt: String; const SetConfirmationResult: TProc<Boolean>);
begin
 with TDialogService do
 begin
  PreferredMode := TPreferredMode.Platform;
  MessageDialog(Prompt, TMsgDlgType.mtConfirmation, mbYesNo, TMsgDlgBtn.mbNo, 0,
   procedure(const AResult: TModalResult)
   begin
    //Note: assuming this is executed on the main/UI thread later on, so we just call the "SetResult" callback procedure passing it the dialog result value
    case AResult of
     mrYes: SetConfirmationResult(true);
     mrNo: SetConfirmationResult(false);
    end;
   end
  );
 end;
end;

{$endregion}

end.

usage example is in the MainForm of READCOM_App

procedure TMainForm.HUDactionNewExecute(Sender: TObject);
begin
 TApplication.Confirm(MSG_CONFIRM_CLEAR_STORY, //confirmation done only at the action level //Note: could also use Application.Confirm since Confirm is defined as a class function in ApplicationHelper (and those can be called on object instances of the respective class too)
  procedure(Confirmed: Boolean)
  begin
   if Confirmed and (not LoadDefaultDocument) then
    NewRootStoryItem;
  end
 );
end;

where MSG_CONFIRM_CLEAR_STORY is declared as

resourcestring
 MSG_CONFIRM_CLEAR_STORY = 'Clearing story: are you sure?';

HowTo: Use Silverlight-enabled website in Microsoft Edge Chromium

Let’s see how we can use a Silverlight-enabled website in Microsoft Edge Chromium

1) When we visit the site we’ll see a “Click now to install” button that used to download and install Silverlight, but that recently stopped working. Even before though, it wouldn’t work with Edge Chromium after installation, but show everytime the same download prompt

Screenshot (1)

2) Press “…” button at top-right and select “Settings”

Screenshot (2)

3) Pick Appearance at the left sidebar and scroll down on the right to “Internet Explrorer mode button”. If the switch to turn it on is disabled (grayed out), then press the link “allow sites to be reloaded in Internet Explorer mode”

Screenshot (5)

4) This will take you to edge://settings/defaultBrowser, where you should change “Allow sites to be reloaded in Internet Explorer mode” from “Default” to “Allow”. After that press the “Restart” button shown.

Screenshot (9)

5) Now if you go back to Appearance, you can turn on the “Internet Explorer mode button” option

Screenshot (10)

6) Now if you go back to the website, you’ll see a button at top-right allowing you to open the page in Internet Explorer mode. The same action is also available on the “…” menu, but having it as a button too can prove handy.

Screenshot (12)

7) If Microsoft hadn’t broken the direct Silverlight download links, then from this point you would be set and could use the respective website by first installing the Silverlight ActiveX control. But instead you’ll get:

Screenshot (17)

8) Luckily archive.org has cached the last Silverlight releases (you can also check them on virustotal.com after downloading if you wish) and hope they will keep them, since they’re the most trustworthy alternative source for those installers (after Microsoft of course). Ignore the “Developer” versions and just get the x86 (Silverlight.exe) or x64 (Silverlight_x64.exe) version, depending on your Windows installation

Screenshot (24)

9) Since they keep various versions archived, make sure you get the latest available one from there.

Screenshot (22)

10) After the download completes you will be able to run the downloaded installer

Screenshot (23)

11) When the installer starts, uncheck the options “Make Bing my search engine” and “Make MSN my homepage” if you don’t wish to do those actions. Then press Install now and after it downloads and installs, select “Enable Microsoft Update” (as recommended) and press Next and then Close.

Screenshot (26)

Screenshot (27)Screenshot (28)

Screenshot (29)

12) Now if you visit the Silverlight-based website again you will see the Download Silverlight prompt, but if you press the “IE mode” button on the Edge toolbar (or do the same action from the “…” menu), you’ll see the Silverlight application loading (could show some loading progress animation there or some percentage – depends on the application).

Screenshot (30)

13) You will see a popup open up where you can select that Edge should remember the current url and open it in Internet Explorer mode next time too (if you press Manage on that popup you can see those sites which are remembered for 30 days). Those sites can be managed at edge://settings/defaultBrowser

Screenshot (34)

14) after that the website opens up in Internet Explorer mode with a small warning bar at the top that you can close with the [x] button on its right

Screenshot (31)

15) And presto, you can see below ClipFlair Studio (http://studio.clipflair.net) working fine in Microsoft Edge Chromium via Internet Explorer mode and the Silverlight ActiveX Control.

Wish Microsoft wouldn’t make lives of users that hard. Not all sites are backed by multi-million dollar companies to be rewritten from scratch with HTML-based technology that still strives to support what Silverlight was offering with ease (btw, if you’d care to sponsor Clipflair Studio’s future evolutions, can donate via the respective button at https://github.com/zoomicon/clipflair)

Screenshot (32)

In the case of ClipFlair, you’ll need to do the final steps of this process for these URLs:

http://studio.clipflair.net

http://gallery.clipflair.net/activity

http://gallery.clipflair.net/video

http://gallery.clipflair.net/photo

HowTo: Use WSL2 with Docker Desktop instead of Hyper-V backend

At installation guide of Docker Desktop one reads:

Containers and images created with Docker Desktop are shared between all user accounts on machines where it is installed. This is because all Windows accounts use the same VM to build and run containers. Note that it is not possible to share containers and images between user accounts when using the Docker Desktop WSL 2 backend.

That note on WSL2 is written in a negative tone, but is probably a plus security-wise. Anyway their WSL2 based engine provides better performance that then legacy Hyper-V backend Docker Desktop was only providing in the past, so one should opt for that.

Apart from the instructions in the installation guide mentioned above, a quick way to check if it is set to use the WSL2 based engine is via the context menu from taskbar tray icon of Docker Desktop to go to Settings and in General section check the value of “Use the WSL 2 based engine”.

clip_image001

clip_image002

clip_image003

Worm-like exploit message for Facebook Messenger app on Android

A friend click by mistake on a message like the following at the Facebook Messenger app on Android, resulting on this same message being sent to all his Facebook friends:

image

When I received it, of course I didn’t click it, since it uses a short url and an icon (says “Look what I found for you…” in Greek). So first I used http://checkshorturl.com/ to resolve that short URL from http: //1lnk.site/yKH0f (without the space char of course) into

https: //storage.googleapis.com/media.landbot.io/197057/
                                           channels/49AOXJY43UC0VEAOFLKXFPBEGSHEZ4QP.htm
 

Then used 
curl theUrl > out.txt
syntax on the Windows 10 command line which output a file named out.txt with this content:

<meta property="og:title" content="https://www.youtube.com/&quot; />
< meta property="og:image" content="https://www.youtube.com/&quot; />
< meta name="robots" content="https://www.youtube.com/"/&gt;
< meta name="robots" content="https://www.youtube.com/"/&gt;
< meta name="robots" content="https://www.youtube.com/"/&gt;
< meta http-equiv="cache-control" content="no-cache"/>

Then using curl again I resolved the script src url from the above HTML snippet into the following HTML page which is a bit strange since one would expect a Javascript to be brought in. Not sure what a browser does when HTML (possibly containing script itself) is passed to a “script” tag, would expect it to fail.

There’s a chance it’s detecting the HTTP client used via the Windows command-line “curl” command (probably an alias to Invoke-WebRequest rather than the full curl on my Windows version) and returning some other content than it did originally. Notice the “api=1” and “lan=facebooknew” there (not sure "what “ht=1” is for), maybe that URL returns exploit payloads for various services and it returned by mistake some phishing page for BBCi this time? The result is included below. Won’t bother to look more into it.

< !DOCTYPE html>
< html lang="es" id="responsive-news">
< head  prefix="og: http://ogp.me/ns#">
    < meta charset="utf-8">
    < meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
    < title>Noticias – BBC Mundo</title>
    < meta name="description" content="BBC Mundo le presenta una selección de contenidos y acontecimientos más importantes de la actualidad. Las últimas noticias e información en materia internacional, sobre América Latina, tecnología, ciencia, salud, economía. Fotos y videos.">

    <link rel="dns-prefetch" href="https://ssl.bbc.co.uk/">
    < link rel="dns-prefetch" href="http://sa.bbc.co.uk/">
    < link rel="dns-prefetch" href="http://ichef-1.bbci.co.uk/">
    < link rel="dns-prefetch" href="http://ichef.bbci.co.uk/">

    <meta name="x-country" content="do">
    < meta name="x-audience" content="International">
    < meta name="CPS_AUDIENCE" content="International">
    < meta name="CPS_CHANGEQUEUEID" content="106776575">
    < link rel="canonical" href="http://www.bbc.com/mundo">

                <meta property="og:title" content="Noticias – BBC Mundo" />
    < meta property="og:type" content="website" />
    < meta property="og:description" content="BBC Mundo le presenta una selección de contenidos y acontecimientos más importantes de la actualidad. Las últimas noticias e información en materia internacional, sobre América Latina, tecnología, ciencia, salud, economía. Fotos y videos." />
    < meta property="og:site_name" content="BBC Mundo" />
    < meta property="og:locale" content="es_CO" />
    < meta property="article:author" content="https://www.facebook.com/bbcnews" />
    < meta property="article:section" content="Noticias" />
    < meta property="og:url" content="http://www.bbc.com/mundo" />
    < meta property="og:image" content="http://www.bbc.co.uk/news/special/2015/newsspec_11063/mundo_1024x576.png" />

    <meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
    < meta name="twitter:site" content="@bbcmundo">
    < meta name="twitter:title" content="Noticias – BBC Mundo">
    < meta name="twitter:description" content="BBC Mundo le presenta una selección de contenidos y acontecimientos más importantes de la actualidad. Las últimas noticias e información en materia internacional, sobre América Latina, tecnología, ciencia, salud, economía. Fotos y videos.">
    < meta name="twitter:creator" content="@bbcmundo">
    < meta name="twitter:image:src" content="http://www.bbc.co.uk/news/special/2015/newsspec_11063/mundo_1024x576.png">
    < meta name="twitter:image:alt" content="BBC Mundo" />
    < meta name="twitter:domain" content="www.bbc.com">

    <script type="application/ld+json">
    {"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"WebPage","url":"http:\/\/www.bbc.com\/mundo","publisher":{"@type":"Organization","name":"BBC Mundo","logo":{"@type":"ImageObject","url":"http:\/\/www.bbc.co.uk\/news\/special\/2015\/newsspec_11063\/mundo_1024x576.png"}},"description":"BBC Mundo le presenta una selecci\u00f3n de contenidos y acontecimientos m\u00e1s importantes de la actualidad. Las \u00faltimas noticias e informaci\u00f3n en materia internacional, sobre Am\u00e9rica Latina, tecnolog\u00eda, ciencia, salud, econom\u00eda. Fotos y videos.","name":"Noticias – BBC Mundo"}
    </script>

                < meta property=’fb:pages’ content=’81395234664′>
                   
    <meta name="apple-mobile-web-app-title" content="BBC News">
    <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="57×57"    href="http://static.bbci.co.uk/news/1.206.01880/apple-touch-icon-57×57-precomposed.png">
    < link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72×72"    href="http://static.bbci.co.uk/news/1.206.01880/apple-touch-icon-72×72-precomposed.png">
    < link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114×114"  href="http://static.bbci.co.uk/news/1.206.01880/apple-touch-icon-114×114-precomposed.png">
    < link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144×144"  href="http://static.bbci.co.uk/news/1.206.01880/apple-touch-icon.png">
    < link rel="apple-touch-icon" href="http://static.bbci.co.uk/news/1.206.01880/apple-touch-icon.png">
    < meta name="application-name" content="BBC News">
    < meta name="msapplication-TileImage" content="http://static.bbci.co.uk/news/1.206.01880/windows-eight-icon-144×144.png">
    < meta name="msapplication-TileColor" content="#bb1919">
    < meta http-equiv="cleartype" content="on">
    < meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
    < meta name="robots" content="NOODP,NOYDIR" />
        < script type="text/javascript">var _sf_startpt=(new Date()).getTime()</script>

    <script>
        (function() {
            if (navigator.userAgent.match(/IEMobile\/10\.0/)) {
                 var msViewportStyle = document.createElement("style");
                 msViewportStyle.appendChild(
                    document.createTextNode("@-ms-viewport{width:auto!important}")
                 );
                document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(msViewportStyle);
            }
        })();
     </script>
   
    <script>window.fig = window.fig || {}; window.fig.async = true;</script>

    <meta property="fb:app_id" content="1609039196070050" />

           <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />  <meta property="fb:admins" content="100004154058350" />   
< !–[if (gt IE 8) | (IEMobile)]><!–>
< link rel="stylesheet" href="http://static.bbci.co.uk/frameworks/barlesque/3.21.26/orb/4/style/orb.min.css">
<!–<![endif]–>

<!–[if (lt IE 9) & (!IEMobile)]>
< link rel="stylesheet" href="http://static.bbci.co.uk/frameworks/barlesque/3.21.26/orb/4/style/orb-ie.min.css">
< ![endif]–>

  <!–orb.ws.require.lib–> http://a%20href= <script type="text/javascript">  bbcRequireMap = {"jquery-1":"http://static.bbci.co.uk/frameworks/jquery/0.4.1/sharedmodules/jquery-1.7.2", "jquery-1.4":"http://static.bbci.co.uk/frameworks/jquery/0.4.1/sharedmodules/jquery-1.4", "jquery-1.9":"http://static.bbci.co.uk/frameworks/jquery/0.4.1/sharedmodules/jquery-1.9.1", "jquery-1.12":"http://static.bbci.co.uk/frameworks/jquery/0.4.1/sharedmodules/jquery-1.12.0.min", "jquery-2.2":"http://static.bbci.co.uk/frameworks/jquery/0.4.1/sharedmodules/jquery-2.2.0.min", "istats-1":"//nav.files.bbci.co.uk/nav-analytics/0.1.0-43/js/istats-1", "swfobject-2":"http://static.bbci.co.uk/frameworks/swfobject/0.1.10/sharedmodules/swfobject-2", "demi-1":"http://static.bbci.co.uk/frameworks/demi/0.10.1/sharedmodules/demi-1", "gelui-1":"http://static.bbci.co.uk/frameworks/gelui/0.9.13/sharedmodules/gelui-1", "cssp!gelui-1/overlay":"http://static.bbci.co.uk/frameworks/gelui/0.9.13/sharedmodules/gelui-1/overlay.css", "relay-1":"http://static.bbci.co.uk/frameworks/relay/0.2.6/sharedmodules/relay-1", "clock-1":"http://static.bbci.co.uk/frameworks/clock/0.1.9/sharedmodules/clock-1", "canvas-clock-1":"http://static.bbci.co.uk/frameworks/clock/0.1.9/sharedmodules/canvas-clock-1", "cssp!clock-1":"http://static.bbci.co.uk/frameworks/clock/0.1.9/sharedmodules/clock-1.css", "jssignals-1":"http://static.bbci.co.uk/frameworks/jssignals/0.3.6/modules/jssignals-1", "jcarousel-1":"http://static.bbci.co.uk/frameworks/jcarousel/0.1.10/modules/jcarousel-1", "bump-3":"//emp.bbci.co.uk/emp/bump-3/bump-3"}; require({ baseUrl: ‘http://static.bbci.co.uk/’, paths: bbcRequireMap, waitSeconds: 30 }); </script>   <script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/ if (typeof bbccookies_flag === ‘undefined’) { bbccookies_flag = ‘ON’; } showCTA_flag = true; cta_enabled = (showCTA_flag && (bbccookies_flag === ‘ON’)); (function(){var m="ckns_policy",q="Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT",i={ads:true,personalisation:true,performance:true,necessary:true};function c(u){if(c.cache[u]){return c.cache[u]}var t=u.split("/"),v=[""];do{v.unshift((t.join("/")||"/"));t.pop()}while(v[0]!=="/");c.cache[u]=v;return v}c.cache={};function a(u){if(a.cache[u]){return a.cache[u]}var v=u.split("."),t=[];while(v.length&&"|co.uk|com|".indexOf("|"+v.join(".")+"|")===-1){if(v.length){t.push(v.join("."))}v.shift()}c.cache[u]=t;return t}a.cache={};function s(t,y,u){var E=[""].concat(a(window.location.hostname)),B=c(window.location.pathname),D="",w,C;for(var x=0,A=E.length;x<A;x++){w=E[x];for(var v=0,z=B.length;v<z;v++){C=B[v];D=t+"="+y+";"+(w?"domain="+w+";":"")+(C?"path="+C+";":"")+(u?"expires="+u+";":"");bbccookies.set(D,true)}}}window.bbccookies={POLICY_REFRESH_DATE_MILLIS:new Date(2015,4,21,0,0,0,0).getTime(),POLICY_EXPIRY_COOKIENAME:"ckns_policy_exp",_setEverywhere:s,cookiesEnabled:function(){var t="ckns_testcookie"+Math.floor(Math.random()*100000);this.set(t+"=1");if(this.get().indexOf(t)>-1){e(t);return true}return false},get:function(){return document.cookie},getCrumb:function(t){if(!t){return null}return decodeURIComponent(document.cookie.replace(new RegExp("(?:(?:^|.*;)\\s*"+encodeURIComponent(t).replace(/[\-\.\+\*]/g,"\\$&")+"\\s*\\=\\s*([^;]*).*$)|^.*$"),"$1"))||null},policyRequiresRefresh:function(){var u=new Date();u.setHours(0);u.setMinutes(0);u.setSeconds(0);u.setMilliseconds(0);if(bbccookies.POLICY_REFRESH_DATE_MILLIS<=u.getTime()){var t=bbccookies.getCrumb(bbccookies.POLICY_EXPIRY_COOKIENAME);if(t){t=new Date(parseInt(t));t.setYear(t.getFullYear()-1);return bbccookies.POLICY_REFRESH_DATE_MILLIS>=t.getTime()}else{return true}}else{return false}},_setPolicy:function(t){return f.apply(this,arguments)},readPolicy:function(){return l.apply(this,arguments)},_deletePolicy:function(){s(m,"",q)},_isConfirmed:function(){return n()!==null},_acceptsAll:function(){var t=l();return t&&!(j(t).indexOf("0")>-1)},_getCookieName:function(){return b.apply(this,arguments)},_showPrompt:function(){var t=((!this._isConfirmed()||this.policyRequiresRefresh())&&window.cta_enabled&&this.cookiesEnabled()&&!window.bbccookies_disable);return(window.orb&&window.orb.fig)?t&&(window.orb.fig("no")||window.orb.fig("ck")):t},_getPolicy:this.readPolicy};function b(u){var t=(""+u).match(/^([^=]+)(?==)/);return(t&&t.length?t[0]:"")}function j(t){return""+(t.ads?1:0)+(t.personalisation?1:0)+(t.performance?1:0)}function f(x){if(typeof x==="undefined"){x=i}if(typeof arguments[0]==="string"){var u=arguments[0],w=arguments[1];if(u==="necessary"){w=true}x=l();x[u]=w}else{if(typeof arguments[0]==="object"){x.necessary=true}}var v=new Date();v.setYear(v.getFullYear()+1);bbccookies.set(m+"="+j(x)+";domain=bbc.co.uk;path=/;expires="+v.toUTCString()+";");bbccookies.set(m+"="+j(x)+";domain=bbc.com;path=/;expires="+v.toUTCString()+";");bbccookies.set(m+"="+j(x)+";domain=bbci.co.uk;path=/;expires="+v.toUTCString()+";");var t=new Date(v.getTime());t.setMonth(t.getMonth()+1);bbccookies.set(bbccookies.POLICY_EXPIRY_COOKIENAME+"="+v.getTime()+";domain=bbc.co.uk;path=/;expires="+t.toUTCString()+";");bbccookies.set(bbccookies.POLICY_EXPIRY_COOKIENAME+"="+v.getTime()+";domain=bbc.com;path=/;expires="+t.toUTCString()+";");bbccookies.set(bbccookies.POLICY_EXPIRY_COOKIENAME+"="+v.getTime()+";domain=bbci.co.uk;path=/;expires="+t.toUTCString()+";");return x}function o(t){if(t===null){return null}var u=t.split("");return{ads:!!+u[0],personalisation:!!+u[1],performance:!!+u[2],necessary:true}}function n(){var t=new RegExp("(?:^|; ?)"+m+"=(\\d\\d\\d)($|;)"),u=document.cookie.match(t);if(!u){return null}return u[1]}function l(t){var u=o(n());if(!u){u=i}if(t){return u[t]}else{return u}}function e(t){return document.cookie=t+"=;expires="+q+";"}var g=!(window.bbccookies_flag==="ON"&&!bbccookies._acceptsAll()&&!window.bbccookies_disable);var k={},d={"personalisation":"ckps_.+|X-AB-iplayer-.+|ACTVTYMKR|BBC_EXAMPLE_COOKIE|BBCIplayer|BBCiPlayerM|BBCIplayerSession|BBCMediaselector|BBCPostcoder|bbctravel|CGISESSID|ed|food-view|forceDesktop|h4|IMRID|locserv|MyLang|myloc|NTABS|ttduserPrefs|V5|WEATHER|BBCScienceDiscoveryPlaylist_.+|bitratePref|correctAnswerCount|genreCookie|highestQuestionScore|incorrectAnswerCount|longestStreak|MSCSProfile|programmes-oap-expanded|quickestAnswer|score|servicePanel|slowestAnswer|totalTimeForAllFormatted|v|BBCwords|score|correctAnswerCount|highestQuestionScore|hploc|BGUID|BBCWEACITY|mstouch|myway|BBCNewsCustomisation|cbbc_anim|cbeebies_snd|bbcsr_usersx|cbeebies_rd|BBC-Latest_Blogs|zh-enc|pref_loc|m|bbcEmp.+|recs-.+|_lvd2|_lvs2|tick|_fcap_CAM1|_rcc2","performance":"ckpf_.+|optimizely.*|BBCLiveStatsClick|id|_em_.+|cookies_enabled|mbox|mbox-admin|mc_.+|omniture_unique|s_.+|sc_.+|adpolicyAdDisplayFrequency|s1|ns_session|ns_cookietest|ns_ux|NO-SA|tr_pr1|gvsurvey|bbcsurvey|si_v|sa_labels|obuid|mm_.+|mmid|mmcore.+|mmpa.+","ads":"ckad_.+|rsi_segs|c","necessary":"ckns_.+|BBC-UID|blq\\.dPref|SSO2-UID|BBC-H2-User|rmRpDetectReal|bbcComSurvey|IDENTITY_ENV|IDENTITY|IDENTITY-HTTPS|IDENTITY_SESSION|BBCCOMMENTSMODULESESSID|bbcBump.+|IVOTE_VOTE_HISTORY|pulse|BBCPG|BBCPGstat|ecos\\.dt"};function r(){var x=document.cookie.replace(/; +/g,";").split(";"),u,v=[];for(var w=0,t=x.length;w<t;w++){u=x[w];v.push(bbccookies._getCookieName(u))}return v}function h(w){var v=JSON.stringify(w);if(typeof(k[v])!=="undefined"){return k[v]}var u="";for(var t in w){if(w.hasOwnProperty(t)&&d[t]){if(w[t]===true){u+=(u?"|":"")+d[t]}}}k[v]=new RegExp("^("+(u?u:".*")+")$","i");return k[v]}bbccookies.getPolicyExpiryDateTime=function(){return bbccookies.POLICY_EXPIRY_COOKIENAME};bbccookies.purge=function(){var u=bbccookies.readPolicy(),w=r(),x;for(var v=0,t=w.length;v<t;v++){if(!bbccookies.isAllowed(w[v],u)){x=new Date();x.setTime(0);x=x.toUTCString();s(w[v],"deleted",x)}}};function p(){if(g){return}bbccookies.purge();contentLoaded(window,bbccookies.purge);if(window.addEventListener){window.addEventListener("beforeunload",bbccookies.purge,false)}else{if(window.attachEvent){window.attachEvent("onbeforeunload",bbccookies.purge)}else{window.onbeforeunload=bbccookies.purge}}}bbccookies.set=function(u,t){if(g){return document.cookie=u}var v=bbccookies._getCookieName(u);if(t||bbccookies.isAllowed(v)){return document.cookie=u}return null};bbccookies.isAllowed=function(v){var u=bbccookies.readPolicy();var t=h(u);return t.test(v)};p()})();
/*!
  * contentloaded.js
  *
  * Author: Diego Perini (diego.perini at gmail.com)
  * Summary: cross-browser wrapper for DOMContentLoaded
  * Updated: 20101020
  * License: MIT
  * Version: 1.2
  *
  * URL:
  * http://javascript.nwbox.com/ContentLoaded/
  * http://javascript.nwbox.com/ContentLoaded/MIT-LICENSE
  *
  */
function contentLoaded(d,i){var c=false,h=true,k=d.document,j=k.documentElement,a=k.addEventListener,n=a?"addEventListener":"attachEvent",l=a?"removeEventListener":"detachEvent",b=a?"":"on",m=function(o){if(o.type==="readystatechange"&&k.readyState!="complete"){return}(o.type==="load"?d:k)[l](b+o.type,m,false);if(!c&&(c=true)){i.call(d,o.type||o)}},g=function(){try{j.doScroll("left")}catch(o){setTimeout(g,50);return}m("poll")};if(k.readyState==="complete"){i.call(d,"lazy")}else{if(!a&&j.doScroll){try{h=!d.frameElement}catch(f){}if(h){g()}}k[n](b+"DOMContentLoaded",m,false);k[n](b+"readystatechange",m,false);d[n](b+"load",m,false)}}if(typeof(require)==="function"&&!require.defined("orb/cookies")){define("orb/cookies",window.bbccookies)}; /*]]>*/</script> <script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/
(function(){window.orb={};window.orb.figState={ad:0,ap:0,ck:1,eu:1,mb:0,tb:0,uk:1,df:1};window.orb.fig=function(a){return(arguments.length)?window.orb.figState[a]:window.orb.figState};window.orb.fig.device={};window.orb.fig.geo={};window.orb.fig.user={};window.orb.fig.isDefault=function(){return window.orb.fig("df")};window.orb.fig.device.isTablet=function(){return window.orb.fig("tb")};window.orb.fig.device.isMobile=function(){return window.orb.fig("mb")};window.orb.fig.geo.isUK=function(){return window.orb.fig("uk")};window.orb.fig.geo.isEU=function(){return window.orb.fig("eu")};window.fig=window.fig||{};window.fig.manager={include:function(e){e=e||window;var g=false;var j=e.document,k=j.cookie,i=k.match(/(?:^|; ?)ckns_orb_fig=([^;]+)/),h;if(i){i=this.deserialise(decodeURIComponent(RegExp.$1));this.setFig(e,i)}if(window.fig.async&&typeof JSON!="undefined"){var b=(document.cookie.match("(^|; )ckns_orb_cachedfig=([^;]*)")||0)[2];h=b?JSON.parse(b):null;if(h){this.setFig(e,h);g=true}}var a="https://fig.bbc.co.uk/frameworks/fig/1/fig.js";if(g){j.write(‘<script src="’+a+’" async><‘+"/script>")}else{j.write(‘<script src="’+a+’"><‘+"/script>")}},confirm:function(a){return true},setFig:function(a,b){(function(){a.orb=a.orb||{};a.orb.figState=b})()},deserialise:function(b){var a={};b.replace(/([a-z]{2}):([0-9]+)/g,function(){a[RegExp.$1]=+RegExp.$2});return a}}})();fig.manager.include();/*]]>*/</script>
< !– Nav Analytics : 78 –>
< script type="text/javascript">window.bbcFlagpoles_istats="ON",require.config({paths:{"istats-1":"//nav.files.bbci.co.uk/nav-analytics/0.1.0-78/js/istats-1","megavolt-client":"//nav.files.bbci.co.uk/nav-analytics/0.1.0-78/js/megavolt-client"}}),require.defined("orb/cookies")||(window.bbccookies?define("orb/cookies",function(){return window.bbccookies}):define("orb/cookies",function(){return{isAllowed:function(e){return!1}}})),require(["megavolt-client","istats-1","orb/cookies"],function(e,t,o){if(o.isAllowed("s1")){e.setMegavoltUrl("https://mvt.api.bbc.com");t.addCollector({name:"default",url:"https://sa.bbc.co.uk/bbc/bbc/s",separator:"&"});var i="mundo.page";t.setCountername(i),window.istats_countername&&t.setCountername(window.istats_countername),t.addLabels("ml_name=webmodule&ml_version=78")}});</script>

<script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/
    window.bbcFlagpoles_istats = ‘ON’;
    window.orb = window.orb || {};

    if (typeof bbccookies !== ‘undefined’ && bbccookies.isAllowed(‘s1’)) {
         var istatsTrackingUrl = ‘//sa.bbc.co.uk/bbc/bbc/s?name=mundo.page&cps_asset_id=36258063&page_type=Index&section=%2Fmundo%2Ffront_page&first_pub=2016-05-10T11%3A00%3A20%2B00%3A00&last_editorial_update=2017-08-25T03%3A58%3A27%2B00%3A00&curie=327bd4c8-3bff-27bf-e050-380a4e805a61%2Fdesktop%2Fdomestic&for_nation=do&app_version=1.206.0&bbc_site=news-ws-mundo&pal_route=asset&app_type=responsive&language=es-005&pal_webapp=tabloid&prod_name=mundo&app_name=mundo’;
        require([‘istats-1’], function (istats) {
             var counterName = (window.istats_countername) ? window.istats_countername : istatsTrackingUrl.match(/[\?&]name=([^&]*)/i)[1];
            istats.setCountername(counterName);

            istats.addLabels(‘cps_asset_id=36258063&page_type=Index&section=%2Fmundo%2Ffront_page&first_pub=2016-05-10T11%3A00%3A20%2B00%3A00&last_editorial_update=2017-08-25T03%3A58%3A27%2B00%3A00&curie=327bd4c8-3bff-27bf-e050-380a4e805a61%2Fdesktop%2Fdomestic&for_nation=do&app_version=1.206.0&bbc_site=news-ws-mundo&pal_route=asset&app_type=responsive&language=es-005&pal_webapp=tabloid&prod_name=mundo&app_name=mundo’);
            var c = (document.cookie.match(/\bckns_policy=(\d\d\d)/) || []).pop() || ”;
             istats.addLabels({
                                        ‘blq_s’: ‘4d’,
                    ‘blq_r’: ‘2.7’,
                     ‘blq_v’: ‘worldservice’,
                    ‘blq_e’: ‘pal’,
                                        ‘bbc_mc’: (c ? ‘ad’ + c.charAt(0) + ‘ps’ + c.charAt(1) + ‘pf’ + c.charAt(2) : ‘not_set’)
                }
            );
        });
    }
    /*]]>*/</script>
< script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/ (function(undefined){if(!window.bbc){window.bbc={}}var ROLLING_PERIOD_DAYS=30;window.bbc.Mandolin=function(id,segments,opts){var now=new Date().getTime(),storedItem,DEFAULT_START=now,DEFAULT_RATE=1,COOKIE_NAME="ckpf_mandolin";opts=opts||{};this._id=id;this._segmentSet=segments;this._store=new window.window.bbc.Mandolin.Storage(COOKIE_NAME);this._opts=opts;this._rate=(opts.rate!==undefined)?+opts.rate:DEFAULT_RATE;this._startTs=(opts.start!==undefined)?new Date(opts.start).getTime():new Date(DEFAULT_START).getTime();this._endTs=(opts.end!==undefined)?new Date(opts.end).getTime():daysFromNow(ROLLING_PERIOD_DAYS);this._signupEndTs=(opts.signupEnd!==undefined)?new Date(opts.signupEnd).getTime():this._endTs;this._segment=null;if(typeof id!=="string"){throw new Error("Invalid Argument: id must be defined and be a string")}if(Object.prototype.toString.call(segments)!=="[object Array]"){throw new Error("Invalid Argument: Segments are required.")}if(opts.rate!==undefined&&(opts.rate<0||opts.rate>1)){throw new Error("Invalid Argument: Rate must be between 0 and 1.")}if(this._startTs>this._endTs){throw new Error("Invalid Argument: end date must occur after start date.")}if(!(this._startTs<this._signupEndTs&&this._signupEndTs<=this._endTs)){throw new Error("Invalid Argument: SignupEnd must be between start and end date")}removeExpired.call(this,now);var overrides=window.bbccookies.get().match(/ckns_mandolin_setSegments=([^;]+)/);if(overrides!==null){eval("overrides = "+decodeURIComponent(RegExp.$1)+";");if(overrides[this._id]&&this._segmentSet.indexOf(overrides[this._id])==-1){throw new Error("Invalid Override: overridden segment should exist in segments array")}}if(overrides!==null&&overrides[this._id]){this._segment=overrides[this._id]}else{if((storedItem=this._store.getItem(this._id))){this._segment=storedItem.segment}else{if(this._startTs<=now&&now<this._signupEndTs&&now<=this._endTs&&this._store.isEnabled()===true){this._segment=pick(segments,this._rate);if(opts.end===undefined){this._store.setItem(this._id,{segment:this._segment})}else{this._store.setItem(this._id,{segment:this._segment,end:this._endTs})}log.call(this,"mandolin_segment")}}}log.call(this,"mandolin_view")};window.bbc.Mandolin.prototype.getSegment=function(){return this._segment};function log(actionType,params){var that=this;require(["istats-1"],function(istats){istats.log(actionType,that._id+":"+that._segment,params?params:{})})}function removeExpired(expires){var items=this._store.getItems(),expiresInt=+expires;for(var key in items){if(items[key].end!==undefined&&+items[key].end<expiresInt){this._store.removeItem(key)}}}function getLastExpirationDate(data){var winner=0,rollingExpire=daysFromNow(ROLLING_PERIOD_DAYS);for(var key in data){if(data[key].end===undefined&&rollingExpire>winner){winner=rollingExpire}else{if(+data[key].end>winner){winner=+data[key].end}}}return(winner)?new Date(winner):new Date(rollingExpire)}window.bbc.Mandolin.prototype.log=function(params){log.call(this,"mandolin_log",params)};window.bbc.Mandolin.prototype.convert=function(params){log.call(this,"mandolin_convert",params);this.convert=function(){}};function daysFromNow(n){var endDate;endDate=new Date().getTime()+(n*60*60*24)*1000;return endDate}function pick(segments,rate){var picked,min=0,max=segments.length-1;if(typeof rate==="number"&&Math.random()>rate){return null}do{picked=Math.floor(Math.random()*(max-min+1))+min}while(picked>max);return segments[picked]}window.bbc.Mandolin.Storage=function(name){validateCookieName(name);this._cookieName=name;this._isEnabled=(bbccookies.isAllowed(this._cookieName)===true&&bbccookies.cookiesEnabled()===true)};window.bbc.Mandolin.Storage.prototype.setItem=function(key,value){var storeData=this.getItems();storeData[key]=value;this.save(storeData);return value};window.bbc.Mandolin.Storage.prototype.isEnabled=function(){return this._isEnabled};window.bbc.Mandolin.Storage.prototype.getItem=function(key){var storeData=this.getItems();return storeData[key]};window.bbc.Mandolin.Storage.prototype.removeItem=function(key){var storeData=this.getItems();delete storeData[key];this.save(storeData)};window.bbc.Mandolin.Storage.prototype.getItems=function(){return deserialise(this.readCookie(this._cookieName)||"")};window.bbc.Mandolin.Storage.prototype.save=function(data){window.bbccookies.set(this._cookieName+"="+encodeURIComponent(serialise(data))+"; expires="+getLastExpirationDate(data).toUTCString()+";")};window.bbc.Mandolin.Storage.prototype.readCookie=function(name){var nameEq=name+"=",ca=window.bbccookies.get().split("; "),i,c;validateCookieName(name);for(i=0;i<ca.length;i++){c=ca[i];if(c.indexOf(nameEq)===0){return decodeURIComponent(c.substring(nameEq.length,c.length))}}return null};function serialise(o){var str="";for(var p in o){if(o.hasOwnProperty(p)){str+=’"’+p+’"’+":"+(typeof o[p]==="object"?(o[p]===null?"null":"{"+serialise(o[p])+"}"):’"’+o[p].toString()+’"’)+","}}return str.replace(/,\}/g,"}").replace(/,$/g,"")}function deserialise(str){var o;str="{"+str+"}";if(!validateSerialisation(str)){throw"Invalid input provided for deserialisation."}eval("o = "+str);return o}var validateSerialisation=(function(){var OBJECT_TOKEN="<Object>",ESCAPED_CHAR=’"\\n\\r\\u2028\\u2029\\u000A\\u000D\\u005C’,ALLOWED_CHAR="([^"+ESCAPED_CHAR+"]|\\\\["+ESCAPED_CHAR+"])",KEY=’"’+ALLOWED_CHAR+’+"’,VALUE='(null|"’+ALLOWED_CHAR+’*"|’+OBJECT_TOKEN+")",KEY_VALUE=KEY+":"+VALUE,KEY_VALUE_SEQUENCE="("+KEY_VALUE+",)*"+KEY_VALUE,OBJECT_LITERAL="({}|{"+KEY_VALUE_SEQUENCE+"})",objectPattern=new RegExp(OBJECT_LITERAL,"g");return function(str){if(str.indexOf(OBJECT_TOKEN)!==-1){return false}while(str.match(objectPattern)){str=str.replace(objectPattern,OBJECT_TOKEN)}return str===OBJECT_TOKEN}})();function validateCookieName(name){if(name.match(/ ,;/)){throw"Illegal name provided, must be valid in browser cookie."}}})(); /*]]>*/</script>  <script type="text/javascript">  document.documentElement.className += (document.documentElement.className? ‘ ‘ : ”) + ‘orb-js’;  fig.manager.confirm(); </script> http://a%20href= http://a%20href= <script type="text/javascript"> var blq = { environment: function() { return ‘live’; } } </script>   <script type="text/javascript"> /*<![CDATA[*/ function oqsSurveyManager(w, flag) { if (flag !== ‘OFF’ && (w.orb.fig("no") || w.orb.fig("uk"))) { w.document.write(‘<script type="text/javascript" src="http://static.bbci.co.uk/frameworks/barlesque/3.21.26/orb/4/script/vendor/edr.min.js"><‘+’/script>’); } } oqsSurveyManager(window, ‘ON’); /*]]>*/ </script>             <!– BBCDOTCOM template: responsive webservice  –>
        <!– BBCDOTCOM head –><script type="text/javascript"> /*<![CDATA[*/ var _sf_startpt = (new Date()).getTime(); /*]]>*/ </script><style type="text/css">.bbccom_display_none{display:none;}</style><script type="text/javascript"> /*<![CDATA[*/ var bbcdotcomConfig, googletag = googletag || {}; googletag.cmd = googletag.cmd || []; var bbcdotcom = false; (function(){ if(typeof require !== ‘undefined’) { require({ paths:{ "bbcdotcom":"http://static.bbci.co.uk/bbcdotcom/1.63.0/script" } }); } })(); /*]]>*/ </script><script type="text/javascript"> /*<![CDATA[*/ var bbcdotcom = { adverts: { keyValues: { set: function() {} } }, advert: { write: function () {}, show: function () {}, isActive: function () { return false; }, layout: function() { return { reset: function() {} } } }, config: { init: function() {}, isActive: function() {}, setSections: function() {}, isAdsEnabled: function() {}, setAdsEnabled: function() {}, isAnalyticsEnabled: function() {}, setAnalyticsEnabled: function() {}, setAssetPrefix: function() {}, setVersion: function () {}, setJsPrefix: function() {}, setSwfPrefix: function() {}, setCssPrefix: function() {}, setConfig: function() {}, getAssetPrefix: function() {}, getJsPrefix: function () {}, getSwfPrefix: function () {}, getCssPrefix: function () {} }, survey: { init: function(){ return false; } }, data: {}, init: function() {}, objects: function(str) { return false; }, locale: { set: function() {}, get: function() {} }, setAdKeyValue: function() {}, utils: { addEvent: function() {}, addHtmlTagClass: function() {}, log: function () {} }, addLoadEvent: function() {} }; /*]]>*/ </script><script type="text/javascript"> /*<![CDATA[*/ (function(){ if (typeof orb !== ‘undefined’ && typeof orb.fig === ‘function’) { if (orb.fig(‘ad’) && orb.fig(‘uk’) == 0) { bbcdotcom.data = { ads: (orb.fig(‘ad’) ? 1 : 0), stats: (orb.fig(‘uk’) == 0 ? 1 : 0), statsProvider: orb.fig(‘ap’) }; } } else { document.write(‘<script type="text/javascript" src="’+(‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://www.bbc.com’ : ‘http://tps.bbc.com’)+’/wwscripts/data">\x3C/script>’); } })(); /*]]>*/ </script><script type="text/javascript"> /*<![CDATA[*/ (function(){ if (typeof orb === ‘undefined’ || typeof orb.fig !== ‘function’) { bbcdotcom.data = { ads: bbcdotcom.data.a, stats: bbcdotcom.data.b, statsProvider: bbcdotcom.data.c }; } if (bbcdotcom.data.ads == 1) { document.write(‘<script type="text/javascript" src="’+(‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://www.bbc.co.uk’ : ‘http://www.bbc.co.uk’)+’/wwscripts/flag">\x3C/script>’); } })(); /*]]>*/ </script><script type="text/javascript"> /*<![CDATA[*/ (function(){ if (window.bbcdotcom && (typeof bbcdotcom.flag == ‘undefined’ || (typeof bbcdotcom.data.ads !== ‘undefined’ && bbcdotcom.flag.a != 1))) { bbcdotcom.data.ads = 0; } if (/[?|&]ads/.test(window.location.href) || /(^|; )ads=on; /.test(document.cookie) || /; ads=on(; |$)/.test(document.cookie)) { bbcdotcom.data.ads = 1; bbcdotcom.data.stats = 1; } if (window.bbcdotcom && (bbcdotcom.data.ads == 1 || bbcdotcom.data.stats == 1)) { bbcdotcom.assetPrefix = "http://static.bbci.co.uk/bbcdotcom/1.63.0/"; if (/(sandbox|int)(.dev)*.bbc.co*/.test(window.location.href) || /[?|&]ads-debug/.test(window.location.href) || document.cookie.indexOf(‘ads-debug=’) !== -1) { document.write(‘<script type="text/javascript" src="http://static.bbci.co.uk/bbcdotcom/1.63.0/script/dist/bbcdotcom.dev.js">\x3C/script>’); } else { document.write(‘<script type="text/javascript" src="http://static.bbci.co.uk/bbcdotcom/1.63.0/script/dist/bbcdotcom.js">\x3C/script>’); } } })(); /*]]>*/ </script><script type="text/javascript"> if (window.bbcdotcom && bbcdotcom.data.stats == 1) { document.write(‘<link rel="dns-prefetch" href="//secure-us.imrworldwide.com/">’); document.write(‘<link rel="dns-prefetch" href="//me-cdn.effectivemeasure.net/">’); document.write(‘<link rel="dns-prefetch" href="//ssc.api.bbc.com/">’); } if (window.bbcdotcom && bbcdotcom.data.ads == 1) { document.write(‘<link rel="dns-prefetch" href="//www.googletagservices.com/">’); } </script><script type="text/javascript"> /*<![CDATA[*/ (function(){ if (window.bbcdotcom && (bbcdotcom.data.ads == 1 || bbcdotcom.data.stats == 1)) { bbcdotcomConfig = {"adFormat":"standard","adKeyword":"","adMode":"smart","adsEnabled":true,"appAnalyticsSections":"mundo","asyncEnabled":true,"disableInitialLoad":false,"advertInfoPageUrl":"\/mundo\/institucional\/2012\/06\/000000_ayuda_sobre_publicidad","advertisementText":"Publicidad","analyticsEnabled":false,"appName":"tabloid","assetPrefix":"http:\/\/static.bbci.co.uk\/bbcdotcom\/1.63.0\/","customAdParams":[],"customStatsParams":[],"headline":"","id":"36258063","inAssociationWithText":"En asociaci\u00f3n con","keywords":"","language":"","orbTransitional":false,"outbrainEnabled":true,"adsenseEnabled":true,"adsportappEnabled":true,"palEnv":"live","productName":"","sections":[],"comScoreEnabled":false,"comscoreSite":"bbc","comscoreID":"19293874","comscorePageName":"","slots":"","sponsoredByText":"Patrocinado por","adsByGoogleText":"Avisos de Google","summary":"","type":"INDEX","features":{"testfeature":{"name":"testfeature","envs":["sandbox","int","test"],"on":true,"options":{},"override":null},"lxadverts":{"name":"lxadverts","envs":[],"on":true,"options":{},"override":null}},"staticBase":"\/bbcdotcom","staticHost":"http:\/\/static.bbci.co.uk","staticVersion":"1.63.0","staticPrefix":"http:\/\/static.bbci.co.uk\/bbcdotcom\/1.63.0","dataHttp":"tps.bbc.com","dataHttps":"www.bbc.com","flagHttp":"www.bbc.co.uk","flagHttps":"www.bbc.co.uk","analyticsHttp":"sa.bbc.com","analyticsHttps":"ssa.bbc.com"}; bbcdotcom.config.init(bbcdotcomConfig, bbcdotcom.data, window.location, window.document); bbcdotcom.config.setAssetPrefix("http://static.bbci.co.uk/bbcdotcom/1.63.0/"); bbcdotcom.config.setVersion("1.63.0"); document.write(‘<!–[if IE 7]><script type="text/javascript">bbcdotcom.config.setIE7(true);\x3C/script><![endif]–>’); document.write(‘<!–[if IE 8]><script type="text/javascript">bbcdotcom.config.setIE8(true);\x3C/script><![endif]–>’); document.write(‘<!–[if IE 9]><script type="text/javascript">bbcdotcom.config.setIE9(true);\x3C/script><![endif]–>’); if (/[?|&]ex-dp/.test(window.location.href) || document.cookie.indexOf(‘ex-dp=’) !== -1) { bbcdotcom.utils.addHtmlTagClass(‘bbcdotcom-ex-dp’); } } })(); /*]]>*/ </script><script type="text/javascript"> /*<![CDATA[*/ (function() { window.bbcdotcom.head = true; }()); /*]]>*/ </script>             <!–Searchbox:132–>  <script type="text/javascript">
  // Globally available search context
  window.SEARCHBOX={"variant":"worldservice","locale":"es-005","navSearchboxStaticPrefix":"//nav.files.bbci.co.uk/searchbox/1.0.0-132","searchboxAppStaticPrefix":"//search.files.bbci.co.uk/searchbox-app/1.0.16","searchFormHtml":"<div tabindex=\"-1\" data-reactid=\".2fvssx2jgg\" data-react-checksum=\"1923032532\"><div data-reactid=\".2fvssx2jgg.0\"><section class=\"se-searchbox-panel\" data-reactid=\".2fvssx2jgg.0.0\"><div class=\"se-g-wrap\" data-reactid=\".2fvssx2jgg.0.0.0\"><div class=\"se-g-layout\" data-reactid=\".2fvssx2jgg.0.0.0.0\"><div class=\"se-g-layout__item se-searchbox-title\" aria-hidden=\"true\" data-reactid=\".2fvssx2jgg.0.0.0.0.0\">search</div><div class=\"se-g-layout__item se-searchbox\" data-reactid=\".2fvssx2jgg.0.0.0.0.1\"><form accept-charset=\"utf-8\" id=\"searchboxDrawerForm\" method=\"get\" action=\"//search.bbc.co.uk/search\" data-reactid=\".2fvssx2jgg.0.0.0.0.1.0\"><label class=\"se-searchbox__input\" for=\"se-searchbox-input-field\" data-reactid=\".2fvssx2jgg.0.0.0.0.1.0.0\"><span class=\"se-sr-only\" data-reactid=\".2fvssx2jgg.0.0.0.0.1.0.0.0\">Search Term</span><input name=\"q\" type=\"text\" value=\"\" id=\"se-searchbox-input-field\" class=\"se-searchbox__input__field\" maxlength=\"512\" autocomplete=\"off\" autocorrect=\"off\" autocapitalize=\"off\" spellcheck=\"false\" tabindex=\"0\" data-reactid=\".2fvssx2jgg.0.0.0.0.1.0.0.1\"/></label><input type=\"hidden\" name=\"scope\" value=\"\" data-reactid=\".2fvssx2jgg.0.0.0.0.1.0.2\"/><button type=\"submit\" class=\"se-searchbox__submit\" tabindex=\"0\" data-reactid=\".2fvssx2jgg.0.0.0.0.1.0.3\">Search</button><button type=\"button\" class=\"se-searchbox__clear se-searchbox__clear–visible\" tabindex=\"0\" data-reactid=\".2fvssx2jgg.0.0.0.0.1.0.4\">Close</button></form></div></div></div></section><div aria-live=\"polite\" aria-atomic=\"true\" class=\"se-suggestions-container\" data-reactid=\".2fvssx2jgg.0.1\"><section class=\"se-g-wrap\" data-reactid=\".2fvssx2jgg.0.1.0\"></section></div></div></div>","searchScopePlaceholder":"<input type=\"hidden\" name=\"scope\" id=\"orb-search-scope\" value=\"mundo\">","searchScopeParam":"?scope=mundo","searchScopeTemplate":"mundo","searchPlaceholderWrapperStart":"","searchPlaceholderWrapperEnd":""};
  window.SEARCHBOX.suppress = false;
  window.SEARCHBOX.searchScope = SEARCHBOX.searchScopeTemplate.split(‘-‘)[0];
< /script>
< link rel="stylesheet" href="//nav.files.bbci.co.uk/searchbox/1.0.0-132/css/main.css">
< !–[if IE 8]>
  <script type="text/javascript" src="//nav.files.bbci.co.uk/searchbox/1.0.0-132/script/html5shiv.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">window[‘searchboxIEVersion’] = 8;</script>
  < link rel="stylesheet" href="//nav.files.bbci.co.uk/searchbox/1.0.0-132/css/ie8.css">
< ![endif]–>
< !–[if IE 9]>
  <script type="text/javascript">window[‘searchboxIEVersion’] = 9;</script>
< ![endif]–>
  <!–NavID:0.2.0-143–> <link rel="stylesheet" href="//static.bbc.co.uk/id/0.37.24/style/id-cta.css" /> <link rel="stylesheet" href="//static.bbc.co.uk/id/0.37.24/style/id-cta-v5.css" /> <!–[if IE 8]><link href="//static.bbc.co.uk/id/0.37.24/style/ie8.css" rel="stylesheet"/> <![endif]–> <script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ var map = {};  if (typeof(map[‘jssignals-1’]) == ‘undefined’) { map[‘jssignals-1’] = ‘https://static.bbc.co.uk/frameworks/jssignals/0.3.6/modules/jssignals-1′; }  require({paths: map}); /* ]]> */ </script>   //static.bbc.co.uk/id/0.37.24/modules/idcta/dist/idcta-1.min.js  <script type="text/javascript"> (function () { if (!window.require) { throw new Error(‘idcta: could not find require module’); } if(typeof(map) == ‘undefined’) { var map = {}; } if(!!document.createElementNS && !!document.createElementNS(‘http://www.w3.org/2000/svg’, "svg").createSVGRect) { document.documentElement.className += ‘ id-svg’; } var ptrt = RegExp("[\\?&]ptrt=([^&#]*)").exec(document.location.href); var ENDPOINT_URL = ‘//’ + ((window.location.protocol == "https:") ? (‘ssl.bbc.co.uk’).replace("www.", "ssl.") : (‘ssl.bbc.co.uk’).replace("ssl.", "www.")); var ENDPOINT_CONFIG = (‘/idcta/config?callback&amp;locale=es-005&ptrt=’ + encodeURI((ptrt ? ptrt[1] : document.location.href))).replace(/\&amp;/g, ‘&’); var ENDPOINT_TRANSLATIONS = ‘/idcta/translations?callback&locale=es-005’; map[‘idapp-1’] = ‘//static.bbc.co.uk/idapp/0.72.58/modules/idapp/idapp-1’; map[‘idcta’] = ‘//static.bbc.co.uk/id/0.37.24/modules/idcta’; map[‘idcta/config’] = [ENDPOINT_URL + ENDPOINT_CONFIG, ‘//static.bbc.co.uk/id/0.37.24/modules/idcta/fallbackConfig’]; map[‘idcta/translations’] = [ENDPOINT_URL + ENDPOINT_TRANSLATIONS, ‘//static.bbc.co.uk/id/0.37.24/modules/idcta/fallbackTranslations’]; require({paths: map}); /* * Temporary code * To be removed when old id-statusbar-config is no longer supported */ define(‘id-statusbar-config’, [‘idcta/id-config’], function(conf) { return conf; }); define(‘idcta/id-statusbar-config’, [‘idcta/id-config’], function(conf) { return conf; }); })(); </script>

            
                   
        < link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://static.bbci.co.uk/news/1.206.01880/stylesheets/services/mundo/core.css">
    < !–[if lt IE 9]>
        < link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://static.bbci.co.uk/news/1.206.01880/stylesheets/services/mundo/old-ie.css">
        http://a%20href=
    <![endif]–>
< script id="news-loader"> if (document.getElementById("responsive-news")) { window.bbcNewsResponsive = true; } var isIE = (function() { var undef, v = 3, div = document.createElement(‘div’), all = div.getElementsByTagName(‘i’); while ( div.innerHTML = ‘<!–[if gt IE ‘ + (++v) + ‘]><i></i><![endif]–>’, all[0] ); return v > 4 ? v : undef; }()); var modernDevice = ‘querySelector’ in document && ‘localStorage’ in window && ‘addEventListener’ in window, forceCore = document.cookie.indexOf(‘ckps_force_core’) !== -1; window.cutsTheMustard = modernDevice && !forceCore; if (window.cutsTheMustard) { document.documentElement.className += ‘ ctm’; var insertPoint = document.getElementById(‘news-loader’), config = {"asset":{"asset_id":"36258063","asset_uri":"\/mundo\/front_page","original_asset_uri":null,"first_created":{"date":"2016-05-10 11:00:20","timezone_type":3,"timezone":"UTC"},"last_updated":{"date":"2017-08-25 03:58:27","timezone_type":3,"timezone":"UTC"},"options":{"allowAdvertising":true},"section":{"name":"Noticias","id":"102454","uri":"\/mundo\/front_page","urlIdentifier":"\/mundo\/front_page"},"language":"es","edition":"International","audience":"domestic","iStats_counter_name":"mundo.page","type":"IDX","curie":"asset:327bd4c8-3bff-27bf-e050-380a4e805a61\/desktop\/domestic"},"smpBrand":null,"staticHost":"http:\/\/static.bbci.co.uk","environment":"live","locatorVersion":"dev","pathPrefix":"\/mundo","staticPrefix":"http:\/\/static.bbci.co.uk\/news\/1.206.01880","jsPath":"http:\/\/static.bbci.co.uk\/news\/1.206.01880\/js","cssPath":"http:\/\/static.bbci.co.uk\/news\/1.206.01880\/stylesheets\/services\/mundo","cssPostfix":"","dynamic":null,"features":{"localnews":true,"video":true,"liveeventcomponent":true,"mediaassetpage":true,"gallery":true,"rollingnews":true,"sportstories":true,"radiopromo":true,"fromothernewssites":true,"locallive":true,"weather":true},"features2":{"svg_brand":true,"chartbeat":true,"breaking_news":true,"most_popular":true,"most_popular_tabs":true,"routing":true,"igor_device_redirect":false,"rolling_news":true,"orb":true,"nav":true,"timezone":true,"audio":true,"top_stories_promo":true,"features_and_analysis":true,"pulse_survey":false,"adverts":true,"adverts_async":true,"adexpert":true,"config_based_layout":true,"live_v2_stream":true,"share_tools":true,"extracted_share_tools":true,"follow_us":true,"open_graph":true,"comments":true,"comments_enhanced":true,"archive_fallback":true,"contact_form":true,"ws_newsletter":true,"enable_audio_on_stories":true,"preroll_ads_on_maps":true,"story_single_column_layout":true,"mpulse":false,"media_indexes":true,"ldp_indexes":true,"media_player":true,"comscore_analytics":true,"recent_assets_indexes":true,"ldp_tag_augmentation":true,"rio2016_medals":true,"story_sticky_player":true,"amp_link":true,"meta_verification":true,"embedephant-social-embeds":true,"interactive-social-embeds":true,"social-embeds":true},"configuration":{"showtimestamp":"1","showweather":"","showsport":"1","showolympics":"1","showfeaturemain":"1","candyplatform":"EnhancedMobile","showwatchlisten":"","showspecialreports":"1","videotopiccandyid":"temas\/video","showvideofeedsections":"","showstorytopstories":"","showstoryfeaturesandanalysis":"1","showstorymostpopular":"1","showgallery":"1","cms":"topcat"},"pollingHost":"https:\/\/polling.bbc.co.uk","service":"mundo","locale":"es","locatorHost":null,"locatorFlagPole":true,"local":{"allowLocationLookup":true},"isWorldService":true,"isChannelPage":false,"languageVariant":"","commentsHost":"https:\/\/www.bbc.co.uk","search":null,"comscoreAnalytics":{"virtual_site":"news-ws-mundo"}}; config.configuration[‘get’] = function (key) { return this[key.toLowerCase()]; };  var bootstrapUI=function(){var e=function(){if(navigator.userAgent.match(/(Android (2.0|2.1))|(Nokia)|(OSRE\/)|(Opera (Mini|Mobi))|(w(eb)?OSBrowser)|(UCWEB)|(Windows Phone)|(XBLWP)|(ZuneWP)/))return!1;if(navigator.userAgent.match(/MSIE 10.0/))return!0;var e,t=document,n=t.head||t.getElementsByTagName("head")[0],r=t.createElement("style"),s=t.implementation||{hasFeature:function(){return!1}};r.type="text/css",n.insertBefore(r,n.firstChild),e=r.sheet||r.styleSheet;var i=s.hasFeature("CSS2","")?function(t){if(!e||!t)return!1;var n=!1;try{e.insertRule(t,0),n=!/unknown/i.test(e.cssRules[0].cssText),e.deleteRule(e.cssRules.length-1)}catch(r){}return n}:function(t){return e&&t?(e.cssText=t,0!==e.cssText.length&&!/unknown/i.test(e.cssText)&&0===e.cssText.replace(/\r+|\n+/g,"").indexOf(t.split(" ")[0])):!1};return i(‘@font-face{ font-family:"font";src:"font.ttf"; }’)}();e&&(document.getElementsByTagName("html")[0].className+=" ff"),function(){var e=document.documentElement.style;("flexBasis"in e||"WebkitFlexBasis"in e||"msFlexBasis"in e)&&(document.documentElement.className+=" flex")}();var t,n,r,s,i,a={},o=function(){var e=document.documentElement.clientWidth,n=window.innerWidth,r=n>1.5*e;t=r?e:n},u=function(e){var t=document.createElement("link");t.setAttribute("rel","stylesheet"),t.setAttribute("type","text/css"),t.setAttribute("href",n+e+r+".css"),t.setAttribute("media",i[e]),s.parentNode.insertBefore(t,s),delete i[e]},c=function(e,n,r){n&&!r&&t>=n&&u(e),r&&!n&&r>=t&&u(e),n&&r&&t>=n&&r>=t&&u(e)},l=function(e){if(a[e])return a[e];var t=e.match(/\(min\-width:[\s]*([\s]*[0-9\.]+)(px|em)[\s]*\)/),n=e.match(/\(max\-width:[\s]*([\s]*[0-9\.]+)(px|em)[\s]*\)/),r=t&&parseFloat(t[1])||null,s=n&&parseFloat(n[1])||null;return a[e]=[r,s],a[e]},f=function(){var e=0;for(var t in i)e++;return e},m=function(){f()||window.removeEventListener("resize",d,!1);for(var e in i){var t=i[e],n=l(t);c(e,n[0],n[1])}},d=function(){o(),m()},h=function(e,t){i=e,n=t.path+("/"!==t.path.substr(-1)?"/":""),r=t.postfix,s=t.insertBefore,o(),m(),window.addEventListener("resize",d,!1)};return{stylesheetLoaderInit:h}}(); var stylesheets = {"compact":"(max-width: 599px)","tablet":"(min-width: 600px)","wide":"(min-width: 1008px)"}; bootstrapUI.stylesheetLoaderInit(stylesheets, { path: ‘http://static.bbci.co.uk/news/1.206.01880/stylesheets/services/mundo’, postfix: ”, insertBefore: insertPoint }); var loadRequire = function(){ var js_paths = {"jquery-1.9":"vendor\/jquery-1\/jquery","jquery-1":"http:\/\/static.bbci.co.uk\/frameworks\/jquery\/0.4.1\/sharedmodules\/jquery-1.7.2","demi-1":"http:\/\/static.bbci.co.uk\/frameworks\/demi\/0.10.1\/sharedmodules\/demi-1","swfobject-2":"http:\/\/static.bbci.co.uk\/frameworks\/swfobject\/0.1.10\/sharedmodules\/swfobject-2","jquery":"vendor\/jquery-2\/jquery.min","domReady":"vendor\/require\/domReady","translation":"module\/translations\/es","bump-3":"\/\/emp.bbci.co.uk\/emp\/bump-3\/bump-3"};  js_paths.navigation = ‘module/nav/navManager’;  requirejs.config({ baseUrl: ‘http://static.bbci.co.uk/news/1.206.01880/js’, map: { ‘vendor/locator’: { ‘module/bootstrap’: ‘vendor/locator/bootstrap’, ‘locator/stats’: ‘vendor/locator/stats’, ‘locator/locatorView’: ‘vendor/locator/locatorView’ } }, paths: js_paths, waitSeconds: 30 }); define(‘config’, function () { return config; });             require(["compiled\/all"], function() {
      require([‘domReady’], function (domReady) { domReady(function () { require(["module\/dotcom\/handlerAdapter","module\/stats\/statsSubscriberAdapter","module\/alternativeJsStrategy\/controller","module\/iconLoaderAdapter","module\/polyfill\/location.origin","module\/indexTitleAdaptor","module\/navigation\/handlerAdaptor","module\/noTouchDetectionForCss","module\/components\/commentCountAdapter","module\/components\/fauxBlockLink","module\/components\/responsiveImage","module\/components\/timestampAdaptor","module\/radioPlayerLink","module\/comscoreAdapter"], function() {  require(["module\/strategiserAdaptor"]);  }); }); });              });
      };  loadRequire();  } else { var l = document.createElement(‘link’); l.href = ‘http://static.bbci.co.uk/news/1.206.01880/icons/generated/icons.fallback.css’; l.rel = ‘stylesheet’; document.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(l); } </script>  <script type="text/javascript"> /*<![CDATA[*/ bbcdotcom.init({adsToDisplay:[‘leaderboard’, ‘mpu’, ‘native’, ‘mpu_bottom’, ‘adsense’]}); /*]]>*/ </script>      <noscript><link href="http://static.bbci.co.uk/news/1.206.01880/icons/generated/icons.fallback.css" rel="stylesheet"></noscript>

               
        < meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=1">

                   
    </head>
< !–[if IE]><body id="asset-type-idx" class="ie device–feature"><![endif]–>
< !–[if !IE]>–><body id="asset-type-idx" class="device–feature"><!–<![endif]–>
    < div class="direction" >

            <div data-batch-load-url="/mundo/pattern-library-batch?components%5Bcomp-most-popular%5D%5BassetId%5D=36258063&components%5Bcomp-most-popular%5D%5Bbatch_uses_alt_js%5D=1&components%5Bcomp-most-popular%5D%5Bloading_strategy%5D=batch_load&components%5Bcomp-most-popular%5D%5Bdevice_groups%5D=group4&components%5Bcomp-follow-us%5D%5BassetId%5D=36258063&components%5Bcomp-follow-us%5D%5Bbatch_uses_alt_js%5D=1&components%5Bcomp-follow-us%5D%5Bloading_strategy%5D=batch_load&components%5Bcomp-follow-us%5D%5B_requestPath%5D=%2Fmundo"></div>
   
             <!– BBCDOTCOM bodyFirst –><div id="bbccom_interstitial_ad" class="bbccom_display_none"></div><div id="bbccom_interstitial" class="bbccom_display_none"><script type="text/javascript"> /*<![CDATA[*/ (function() { if (window.bbcdotcom && bbcdotcom.config.isActive(‘ads’)) { googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘bbccom_interstitial’); }); } }()); /*]]>*/ </script></div><div id="bbccom_wallpaper_ad" class="bbccom_display_none"></div><div id="bbccom_wallpaper" class="bbccom_display_none"><script type="text/javascript"> /*<![CDATA[*/ (function() { var wallpaper; if (window.bbcdotcom && bbcdotcom.config.isActive(‘ads’)) { if (bbcdotcom.config.isAsync()) { googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘bbccom_wallpaper’); }); } else if (typeof googletag !== "undefined" && typeof googletag.display === "function") { googletag.display("wallpaper"); } wallpaper = bbcdotcom.adverts.adRegister.getAd(‘wallpaper’); } }()); /*]]>*/ </script></div><script type="text/javascript"> /*<![CDATA[*/ (function() { if (window.bbcdotcom && bbcdotcom.config.isActive(‘ads’)) { document.write(unescape(‘%3Cscript id="gnlAdsEnabled" class="bbccom_display_none"%3E%3C/script%3E’)); } if (window.bbcdotcom && bbcdotcom.config.isActive(‘analytics’)) { document.write(unescape(‘%3Cscript id="gnlAnalyticsEnabled" class="bbccom_display_none"%3E%3C/script%3E’)); } }()); /*]]>*/ </script><script type="text/javascript"> /*<![CDATA[*/ (function() { window.bbcdotcom.bodyFirst = true; }()); /*]]>*/ </script> <div id="blq-global"> <div id="blq-pre-mast">  </div> </div>  <script type="text/html" id="blq-bbccookies-tmpl"><![CDATA[ <section> <div id="bbccookies" class="bbccookies-banner orb-banner-wrapper bbccookies-d"> <div id="bbccookies-prompt" class="orb-banner b-g-p b-r b-f"> <h2 class="orb-banner-title"> Cookies on the BBC website </h2> <p class="orb-banner-content" dir="ltr"> The BBC has updated its cookie policy. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of the BBC website.<span class="bbccookies-international-message"> We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you.</span> If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies on the BBC website. However, you can change your cookie settings at any time. </p> <ul class="orb-banner-options"> <li id="bbccookies-continue"> <button type="button" id="bbccookies-continue-button">Continue</button> </li> <li id="bbccookies-settings"> <a href="/privacy/cookies/managing/cookie-settings.html">Change settings</a> </li> <li id="bbccookies-more"><a href="/privacy/cookies/bbc">Find out more</a></li></ul> </div> </div> </section> ]]></script> <script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/ (function(){if(bbccookies._showPrompt()){var g=document,b=g.getElementById("blq-pre-mast"),e=g.getElementById("blq-bbccookies-tmpl"),a,f;if(b&&g.createElement){a=g.createElement("div");f=e.innerHTML;f=f.replace("<"+"![CDATA[","").replace("]]"+">","");a.innerHTML=f;b.appendChild(a);blqCookieContinueButton=g.getElementById("bbccookies-continue-button");blqCookieContinueButton.onclick=function(){a.parentNode.removeChild(a);return false};bbccookies._setPolicy(bbccookies.readPolicy())}var c=g.getElementById("bbccookies");if(c&&!window.orb.fig("uk")){c.className=c.className.replace(/\bbbccookies-d\b/,"");c.className=c.className+(" bbccookies-w")}}})(); /*]]>*/</script>   <noscript><p style="position: absolute; top: -999em"><img src="https://sa.bbc.co.uk/bbc/bbc/s?name=mundo.page&amp;ml_name=webmodule&amp;ml_version=78&amp;blq_js_enabled=0&blq_s=4d&blq_r=2.7&blq_v=worldservice&blq_e=pal&cps_asset_id=36258063&page_type=Index&section=%2Fmundo%2Ffront_page&first_pub=2016-05-10T11%3A00%3A20%2B00%3A00&last_editorial_update=2017-08-25T03%3A58%3A27%2B00%3A00&curie=327bd4c8-3bff-27bf-e050-380a4e805a61%2Fdesktop%2Fdomestic&for_nation=do&app_version=1.206.0&bbc_site=news-ws-mundo&pal_route=asset&app_type=responsive&language=es-005&pal_webapp=tabloid&prod_name=mundo&app_name=mundo" height="1" width="1" alt=""></p></noscript>  <!– Begin iStats 20100118 (UX-CMC 1.1009.3) –> <script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/ if (typeof bbccookies !== ‘undefined’ && bbccookies.isAllowed(‘s1’)) { (function () { require([‘istats-1’], function (istats) { istatsTrackingUrl = istats.getDefaultURL(); if (istats.isEnabled() && bbcFlagpoles_istats === ‘ON’) { sitestat(istatsTrackingUrl); } else { window.ns_pixelUrl = istatsTrackingUrl; /* used by Flash library to track */ } function sitestat(n) { var j = document, f = j.location, b = ""; if (j.cookie.indexOf("st_ux=") != -1) { var k = j.cookie.split(";"); var e = "st_ux", h = document.domain, a = "/"; if (typeof ns_ != "undefined" && typeof ns_.ux != "undefined") { e = ns_.ux.cName || e; h = ns_.ux.cDomain || h; a = ns_.ux.cPath || a } for (var g = 0, f = k.length; g < f; g++) { var m = k[g].indexOf("st_ux="); if (m != -1) { b = "&" + decodeURI(k[g].substring(m + 6)) } } bbccookies.set(e + "=; expires=" + new Date(new Date().getTime() – 60).toGMTString() + "; path=" + a + "; domain=" + h); } window.ns_pixelUrl = n;  } }); })(); } else { window.istats = {enabled: false}; } /*]]>*/</script> <!– End iStats (UX-CMC) –> 
< !–[if (gt IE 8) | (IEMobile)]><!–> <header id="orb-banner" role="banner"> <!–<![endif]–> <!–[if (lt IE 9) & (!IEMobile)]> <![if (IE 8)]> <header id="orb-banner" role="banner" class="orb-old-ie orb-ie8"> <![endif]> <![if (IE 7)]> <header id="orb-banner" role="banner" class="orb-old-ie orb-ie7"> <![endif]> <![if (IE 6)]> <header id="orb-banner" role="banner" class="orb-old-ie orb-ie6"> <![endif]> <![endif]–> <div id="orb-header"  class="orb-nav-pri orb-nav-pri-white b-header–white–black orb-nav-empty"  data-max-w="0"  data-max-d="0"  > <div class="orb-nav-pri-container b-r b-g-p"> <div class="orb-nav-section orb-nav-blocks"> <a href="/"> <img  src="http://static.bbci.co.uk/frameworks/barlesque/3.21.26/orb/4/img/bbc-blocks-dark.png" width="84" height="24" alt="BBC" /> </a> </div> <section> <div class="orb-skip-links"> <h2>Vínculos sobre accesibilidad</h2> <ul>  <li><a href="#page">Ir al contenido</a></li>  <li><a id="orb-accessibility-help" href="/accessibility/">Accessibility Help</a></li> </ul> </div> </section>  <div id="mybbc-wrapper" class="orb-nav-section orb-nav-id orb-nav-focus"> <div id="idcta-statusbar" class="orb-nav-section orb-nav-focus"> <a id="idcta-link" href="https://account.bbc.com/account?lang=es-005&ptrt=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fmundo"> <span id="idcta-username">BBC iD</span> </a> </div>  <script type="text/javascript"> require([‘idcta/statusbar’], function(statusbar) { new statusbar.Statusbar({"id":"idcta-statusbar","locale":"es-005","publiclyCacheable":true}); }); </script>

</div>  <nav role="navigation" class="orb-nav"> <div class="orb-nav-section orb-nav-links orb-nav-focus" id="orb-nav-links"> <h2>Navegación en la BBC</h2> <ul>    <li  class="orb-nav-news orb-d"  > <a href="/news/">News</a> </li>    <li  class="orb-nav-newsdotcom orb-w"  > <a href="http://www.bbc.com/news/">News</a> </li>    <li  class="orb-nav-sport"  > <a href="/sport/">Sport</a> </li>    <li  class="orb-nav-weather"  > <a href="/weather/">Weather</a> </li>    <li  class="orb-nav-radio"  > <a href="/worldserviceradio/">Radio</a> </li>    <li  class="orb-nav-arts orb-d"  > <a href="/arts/">Arts</a> </li>    <li id="orb-nav-more"><a href="#orb-footer" data-alt="Más">Menú<span class="orb-icon orb-icon-arrow"></span></a></li> </ul> </div> </nav>   <div class="orb-nav-section orb-nav-search"> <a class="orb-search__button" href="http://search.bbc.co.uk/search?scope=mundo" title="Buscar en la BBC">Buscar</a>

<form class="b-f" id="orb-search-form" role="search" method="get"
      action="//search.bbc.co.uk/search" accept-charset="utf-8">
    < div>
        <input type="hidden" name="scope" id="orb-search-scope" value="mundo">
        < label for="orb-search-q">Buscar en la BBC</label>
            <input
                id="orb-search-q"
                type="text"
                autocomplete="off"
                autocorrect="off"
                autocapitalize="off"
                spellcheck="false"
                name="q"
                placeholder="Buscar"
            >
             <button id="orb-search-button" class="orb-search__button">Buscar en la BBC</button>
            <input type="hidden" name="suggid" id="orb-search-suggid"/>
    </div>
< /form>

< /div>  </div> <div id="orb-panels"  class="orb-ws-panels"  > <script type="text/template" id="orb-panel-template"><![CDATA[ <div id="orb-panel-<%= panelname %>" class="orb-panel" aria-labelledby="orb-nav-<%= panelname %>"> <div class="orb-panel-content b-g-p b-r"> <%= panelcontent %> </div> </div> ]]></script> </div> </div> </header> <!– Styling hook for shared modules only –> <div id="orb-modules">            
    < div id="site-container">

                <div class="site-brand site-brand–height" role="banner" aria-label="Mundo">
                        < div class="site-brand-inner site-brand-inner–height">
                < div class="navigation navigation–primary">
                    <a href="/mundo" id="brand">
            < svg class="brand__svg" aria-label="BBC Mundo" width="104" height="25">
            < title>BBC Mundo</title>
            < image xlink:href="http://static.bbci.co.uk/news/1.206.01880/img/brand/generated/mundo-light.svg" src="http://static.bbci.co.uk/news/1.206.01880/img/brand/generated/mundo-light.png" width="100%" height="100%"/>
        </svg>
        </a>
                                        <h2 class="navigation__heading off-screen">Mundo navigation</h2>
                     <a href="#core-navigation" class="navigation__section navigation__section–core" data-event="header">
                        <span class="off-screen">Secciones</span>
                    </a>
                                    </div>
            </div>
                       

<div class="navigation navigation–wide">
    < ul class="navigation-wide-list" role="navigation" aria-label="Mundo" data-panel-id="js-navigation-panel-primary">
                     <li>
                <a href="/mundo" class="navigation-wide-list__link">
                    < span>Noticias</span>
                </a>
                            </li>
                     <li>
                <a href="/mundo/america_latina" class="navigation-wide-list__link">
                    < span>América Latina</span>
                </a>
                             </li>
                    < li>
                <a href="/mundo/internacional" class="navigation-wide-list__link">
                     <span>Internacional</span>
                </a>
                             </li>
                    < li>
                 <a href="/mundo/topics/ca170ae3-99c1-48db-9b67-2866f85e7342" class="navigation-wide-list__link">
                    < span>Economía</span>
                </a>
                             </li>
                    < li>
                <a href="/mundo/topics/31684f19-84d6-41f6-b033-7ae08098572a" class="navigation-wide-list__link">
                    < span>Tecnología</span>
                </a>
                            </li>
                     <li>
                <a href="/mundo/topics/0f469e6a-d4a6-46f2-b727-2bd039cb6b53" class="navigation-wide-list__link">
                    < span>Ciencia</span>
                </a>
                            </li>
                    < li>
                 <a href="/mundo/topics/c4794229-7f87-43ce-ac0a-6cfcd6d3cef2" class="navigation-wide-list__link">
                    <span>Salud</span>
                </a>
                             </li>
                    < li>
                <a href="/mundo/topics/6a73afa3-ea6b-45c1-80bb-49060b99f864" class="navigation-wide-list__link">
                    < span>Cultura</span>
                 </a>
                            </li>
                     <li>
                <a href="/mundo/topics/4063f80f-cccc-44c8-9449-5ca44e4c8592" class="navigation-wide-list__link">
                     <span>Deportes</span>
                </a>
                             </li>
                    < li>
                 <a href="/mundo/media/video" class="navigation-wide-list__link">
                    < span>Video</span>
                </a>
                            </li>
                    < li>
                <a href="/mundo/media/photogalleries" class="navigation-wide-list__link">
                    < span>Fotos</span>
                </a>
                            </li>
                     <li>
                <a href="/mundo/noticias-36795069" class="navigation-wide-list__link navigation-wide-list__link–last">
                    < span>Hay Festival</span>
                 </a>
                            </li>
            </ul>
</div>

                    </div>
           
   
< div id="bbccom_leaderboard_1_2_3_4" class="bbccom_slot "  aria-hidden="true">
    < div class="bbccom_advert">
        <script type="text/javascript">
            /*<![CDATA[*/
            (function() {
                 if (window.bbcdotcom && bbcdotcom.adverts && bbcdotcom.adverts.slotAsync) {
                    bbcdotcom.adverts.slotAsync(‘leaderboard’, [1,2,3,4]);
                }
             })();
            /*]]>*/
        </script>
    </div>
< /div>

   
               
         < div id="page" class="configurable index " data-story-id="front_page"> <div id="breaking-news-banner-focus-target" tabindex="-1"></div>                         <div class="page__head">
                                                                             <div class="index-tabs__container">
    < ul id="index-tabs" class="tabs">
        < li class="open top-stories-tab" data-event="topstories">
            <a href="/mundo">Principales noticias</a>
        </li>
        < li class=" top-stories-tab" data-event="mostread">
            <a href="/mundo/popular/read">Lo más visto</a>
        </li>
    < /ul>
< /div>
                                                                         </div>
             < div role="main"> <div class="container-width-only">       <h1 class="index-title index-title–redundant index-title–front-page" id="comp-index-title" data-index-title-meta="{&quot;id&quot;:&quot;comp-index-title&quot;,&quot;type&quot;:&quot;index-title&quot;,&quot;handler&quot;:&quot;indexTitle&quot;,&quot;deviceGroups&quot;:null,&quot;opts&quot;:{&quot;alwaysVisible&quot;:false,&quot;onFrontPage&quot;:true},&quot;template&quot;:&quot;index-title&quot;}">BBC Mundo Noticias</h1>
 
< div id="bbccom_sponsor_section_1_2_3_4" class="bbccom_slot "  aria-hidden="true">
    < div class="bbccom_advert">
        <script type="text/javascript">
            /*<![CDATA[*/
            (function() {
                if (window.bbcdotcom && bbcdotcom.adverts && bbcdotcom.adverts.slotAsync) {
                     bbcdotcom.adverts.slotAsync(‘sponsor_section’, [1,2,3,4]);
                }
            })();
            /*]]>*/
        </script>
    </div>
< /div>
   </div>      <div class="container">       <div class="container–primary-and-secondary-columns column-clearfix">                         <div class="column–primary">
                                                                            

    <div id="comp-top-story-1" class="distinct-component-group container-buzzard">
       
             <h2 class="group-title off-screen ">
   
    Principales noticias
< /h2>
< div class="buzzard faux-block-link">
    < div class="buzzard-item" data-entityid="container-top-stories#1">
         <a href="/mundo/noticias-internacional-41030680" class="title-link">
           
            <h3 class="title-link__title">
                
                < span class="title-link__title-text">Qué es la Séptima Flota, la fuerza de guerra naval más grande de EE.UU., y qué hay detrás de los misteriosos accidentes que ha sufrido en los últimos meses</span>
            </h3>
         </a>            <div class="buzzard__image">
                < div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                    
                    < img src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/A789/production/_97498824_gettyimages-97793105.jpg" class="js-image-replace" alt="El Blue Ridge" width="976" height="549" />
                   
                </div>
             </div>
        < div class="buzzard__body">
                 <p class="buzzard__summary">Sus barcos, equipados con tecnología de última generación, han sufrido cuatro choques en el último año. ¿Cómo la flota más grande de EE.UU., la que controla una de las zonas más estratégicas del mundo, se volvió la menos segura de toda la Armada?</p>
            < div class="buzzard__info-list">
                < ul class="mini-info-list">
                     <li class="mini-info-list__item"><div class="date date–v2" data-seconds="1503577934" data-datetime="24 agosto 2017">24 agosto 2017</div></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
        < div class="buzzard__links-list">
             <h4 class="off-screen"></h4>
            < ul class="links-list__list">
                < li class="links-list__item"><a href="/mundo/noticias-internacional-40995800" class="links-list__link"> Desaparecidos 10 tripulantes de un destructor lanzamisiles de Estados Unidos que colisionó con un buque petrolero</a></li>
            </ul>
        </div>
        <a href="/mundo/noticias-internacional-41030680" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> Qué es la Séptima Flota, la fuerza de guerra naval más grande de EE.UU., y qué hay detrás de los misteriosos accidentes que ha sufrido en los últimos meses</a>
    </div>
< /div>

       
    </div>

                                                                                           

    <div id="comp-top-story-2" class="distinct-component-group container-dove">
       
            < div class="dove">
         <div class="dove-item faux-block-link" >
            < div class="dove-item__image">
                < div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                   
                         <div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/10F4/production/_97504340_0000.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Kim Jong-un inspects a military facility in North Korea"></div>
                         <!–[if lt IE 9]>
                        < img src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/10F4/production/_97504340_0000.jpg" class="js-image-replace" alt="Kim Jong-un inspects a military facility in North Korea" width="976" height="549" />
                        <![endif]–>
                    
                </div>
            </div>

            <div class="dove-item__body">
                <a href="/mundo/noticias-internacional-41043859" class="title-link">
                   
                    <h3 class="title-link__title">
                        
                        < span class="title-link__title-text">Los detalles de misiles balísticos &quot;secretos&quot; que Corea del Norte reveló &quot;accidentalmente&quot; en una foto</span>
                    </h3>
                </a>                    <p class="dove-item__summary">En una foto de una visita de Kim Jong-un a una academia militar se observan detalles sobre su programa nuclear. Son dos misiles de combustible sólido que, hasta ahora, no han sido probados. Sin embargo, para los especialistas, la gran preocupación no es el armamento que Corea del Norte muestra, sino el que oculta.</p>

                <div class="dove-item__info-list">

                    <ul class="mini-info-list">
                        < li class="mini-info-list__item"><div class="date date–v2" data-seconds="1503597762" data-datetime="24 agosto 2017">24 agosto 2017</div></li>
                     </ul>
                </div>
            </div>

            <div class="dove-item__links-list">
                <h4 class="off-screen"></h4>
                < ul class="links-list__list">
                    < li class="links-list__item"><a href="/mundo/noticias-internacional-40936660" class="links-list__link"> 5 claves para entender lo que realmente busca Corea del Norte con su programa nuclear y su desafío a Estados Unidos</a></li>
                 </ul>
            </div>
            <a href="/mundo/noticias-internacional-41043859" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> Los detalles de misiles balísticos &quot;secretos&quot; que Corea del Norte reveló &quot;accidentalmente&quot; en una foto</a>
        </div>
         <div class="dove-item faux-block-link" >
            < div class="dove-item__image">
                < div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                   
                         <div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/9B98/production/_97523893_hi041225370.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Mark James Asay"></div>
                        <!–[if lt IE 9]>
                         <img src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/9B98/production/_97523893_hi041225370.jpg" class="js-image-replace" alt="Mark James Asay" width="976" height="549" />
                        <![endif]–>
                   
                 </div>
            </div>

            <div class="dove-item__body">
                <a href="/mundo/noticias-internacional-41044819" class="title-link">
                   
                     <h3 class="title-link__title">
                        
                        < span class="title-link__title-text">La inyección letal experimental y otras dos cosas que hacen inusual la ejecución de un supremacista blanco en Florida</span>
                    </h3>
                </a>                    <p class="dove-item__summary">Aunque más de 1.400 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos desde 1976, la de Mark James Asay, antiguo miembro de un grupo supremacista blanco tatuado con una esvástica, supone un punto de inflexión en la historia de la pena capital en el país. Te contamos por qué.</p>

                <div class="dove-item__info-list">

                    <ul class="mini-info-list">
                        < li class="mini-info-list__item"><div class="date date–v2" data-seconds="1503614704" data-datetime="24 agosto 2017">24 agosto 2017</div></li>
                     </ul>
                </div>
            </div>

            <div class="dove-item__links-list">
                <h4 class="off-screen"></h4>
                < ul class="links-list__list">
                    < li class="links-list__item"><a href="http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/07/140725_eeuu_pena_muerte_metodos_en" class="links-list__link"> EE.UU.: ¿existen maneras compasivas de aplicar la pena de muerte?</a></li>
                 </ul>
            </div>
            <a href="/mundo/noticias-internacional-41044819" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> La inyección letal experimental y otras dos cosas que hacen inusual la ejecución de un supremacista blanco en Florida</a>
        </div>
        < div class="dove-item faux-block-link" >
            < div class="dove-item__image">
                < div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                   
                        <div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/11D2A/production/_97520037_gettyimages-540095924.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Una pareja camina por un bosque"></div>
                        <!–[if lt IE 9]>
                        < img src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/11D2A/production/_97520037_gettyimages-540095924.jpg" class="js-image-replace" alt="Una pareja camina por un bosque" width="976" height="549" />
                         <![endif]–>
                   
                </div>
             </div>

            <div class="dove-item__body">
                 <a href="/mundo/noticias-41038433" class="title-link">
                   
                    <h3 class="title-link__title">
                       
                        < span class="title-link__title-text">5 simples consejos para caminar más todos los días (y así mejorar tu salud)</span>
                     </h3>
                </a>                    <p class="dove-item__summary">Cambiar algunos hábitos de nuestra vida diaria puede ser más fácil de lo que crees y aporta enormes beneficios. Y caminar es una de las actividades más fáciles, populares y baratas. Te explicamos cómo realizar los 10 minutos de caminada rápida que podrían ayudarte a estar más sano.</p>

                <div class="dove-item__info-list">

                    <ul class="mini-info-list">
                        < li class="mini-info-list__item"><div class="date date–v2" data-seconds="1503585548" data-datetime="24 agosto 2017">24 agosto 2017</div></li>
                     </ul>
                </div>
            </div>

            <div class="dove-item__links-list">
                <h4 class="off-screen"></h4>
                < ul class="links-list__list">
                    < li class="links-list__item"><a href="/mundo/deportes-37777095" class="links-list__link"> Los mejores ejercicios para después de una lesión en las piernas</a></li>
                </ul>
            </div>
            <a href="/mundo/noticias-41038433" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> 5 simples consejos para caminar más todos los días (y así mejorar tu salud)</a>
        </div>
< /div>

       
    </div>

                               
< div id="bbccom_mpu_1_2_3" class="bbccom_slot mpu-ad"  aria-hidden="true">
    < div class="bbccom_advert">
        <script type="text/javascript">
            /*<![CDATA[*/
            (function() {
                if (window.bbcdotcom && bbcdotcom.adverts && bbcdotcom.adverts.slotAsync) {
                    bbcdotcom.adverts.slotAsync(‘mpu’, [1,2,3]);
                }
            })();
            /*]]>*/
        </script>
    </div>
< /div>
                                                            

    <div id="comp-also-in-news" class="distinct-component-group container-robin">
       
            < div class="robin sparrow-container">
        < div class="robin-item faux-block-link" >
                 <div class="robin-item__image">
                    < div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                        
                            < div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/81DA/production/_97524233_cordobes.png" data-width="976" data-height="549" data-alt="Muhammad Yasin Ahram, en el video difundido por el autodenominado Estado Islámico"></div>
                             <!–[if lt IE 9]>
                            < img src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/81DA/production/_97524233_cordobes.png" class="js-image-replace" alt="Muhammad Yasin Ahram, en el video difundido por el autodenominado Estado Islámico" width="976" height="549" />
                             <![endif]–>
                       
                    </div>
                </div>
            < div class="robin-item__body">
                <a href="/mundo/noticias-internacional-41044739" class="title-link">
                   
                     <h3 class="title-link__title">
                       
                         <span class="title-link__title-text">Abu Lais &quot;el Cordobés&quot;, el joven yihadista andaluz que amenaza en video a España en nombre del autodenominado Estado Islámico</span>
                    </h3>
                </a>                <ul class="mini-info-list">
                    < li class="mini-info-list__item"><div class="date date–v2" data-seconds="1503616390" data-datetime="24 agosto 2017">24 agosto 2017</div></li>
                </ul>
            </div>
            <a href="/mundo/noticias-internacional-41044739" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> Abu Lais &quot;el Cordobés&quot;, el joven yihadista andaluz que amenaza en video a España en nombre del autodenominado Estado Islámico</a>
         </div>
        < div class="robin-item faux-block-link" >
                <div class="robin-item__image">
                     <div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                        
                            < div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/3748/production/_97525141_d5df5b04-67be-4632-9934-239bdf1f787a.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Joe Arpaio y Donald Trump"></div>
                            <!–[if lt IE 9]>
                            < img src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/3748/production/_97525141_d5df5b04-67be-4632-9934-239bdf1f787a.jpg" class="js-image-replace" alt="Joe Arpaio y Donald Trump" width="976" height="549" />
                             <![endif]–>
                       
                     </div>
                </div>
            < div class="robin-item__body">
                <a href="/mundo/noticias-internacional-41045889" class="title-link">
                   
                    <h3 class="title-link__title">
                        
                        < span class="title-link__title-text">¿Donald Trump puede perdonar la condena al polémico exalguacil Joe Arpaio vía Twitter?</span>
                    </h3>
                </a>                <ul class="mini-info-list">
                    < li class="mini-info-list__item"><div class="date date–v2" data-seconds="1503632316" data-datetime="25 agosto 2017">25 agosto 2017</div></li>
                </ul>
             </div>
            <a href="/mundo/noticias-internacional-41045889" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> ¿Donald Trump puede perdonar la condena al polémico exalguacil Joe Arpaio vía Twitter?</a>
        </div>
         <div class="robin-item faux-block-link" >
                <div class="robin-item__image">
                    < div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                        
                            < div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/17908/production/_97502569_busdelujo.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Autobús con cabinas para dormir durante el viaje"></div>
                            <!–[if lt IE 9]>
                             <img src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/17908/production/_97502569_busdelujo.jpg" class="js-image-replace" alt="Autobús con cabinas para dormir durante el viaje" width="976" height="549" />
                            < ![endif]–>
                       
                    </div>
                </div>
            < div class="robin-item__body">
                <a href="/mundo/noticias-41032177" class="title-link">
                   
                    <h3 class="title-link__title">
                       
                         <span class="title-link__title-text">El lujoso autobús que es como un hotel rodante y pretende sustituir los vuelos de media distancia en Estados Unidos</span>
                    </h3>
                 </a>                <ul class="mini-info-list">
                     <li class="mini-info-list__item"><div class="date date–v2" data-seconds="1503583839" data-datetime="24 agosto 2017">24 agosto 2017</div></li>
                </ul>
            </div>
            <a href="/mundo/noticias-41032177" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> El lujoso autobús que es como un hotel rodante y pretende sustituir los vuelos de media distancia en Estados Unidos</a>
        < /div>
        < div class="robin-item faux-block-link" >
                 <div class="robin-item__image">
                    < div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                        
                            < div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/4114/production/_97506661_3840.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Antares"></div>
                            <!–[if lt IE 9]>
                            < img src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/4114/production/_97506661_3840.jpg" class="js-image-replace" alt="Antares" width="976" height="549" />
                            <![endif]–>
                        
                    </div>
                </div>
             <div class="robin-item__body">
                <a href="/mundo/noticias-41037591" class="title-link">
                    
                    <h3 class="title-link__title">
                        
                        < span class="title-link__title-text">La impresionante imagen de Antares, la estrella agonizante que se está convirtiendo en supernova</span>
                     </h3>
                </a>                <ul class="mini-info-list">
                    < li class="mini-info-list__item"><div class="date date–v2" data-seconds="1503583873" data-datetime="24 agosto 2017">24 agosto 2017</div></li>
                 </ul>
            </div>
            <a href="/mundo/noticias-41037591" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> La impresionante imagen de Antares, la estrella agonizante que se está convirtiendo en supernova</a>
        < /div>
< /div>

       
    </div>

                                                                                           

    <div id="comp-av-carousel-1" class="distinct-component-group container-robin">
       
            <h2 class="group-title ">
    <a href="http://www.bbc.com/mundo/media/video" class="group-title__link">Videos</a>
   
< /h2>
< div class="robin sparrow-container">
        < div class="robin-item faux-block-link" >
                 <div class="robin-item__image">
                    < div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                         <div class="responsive-image__inner-for-label"><!– closed in responsive-image-end –>
                            <div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/ED77/production/_97519706_p05d6xvl.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Un grupo de chicas indias que crecieron en el &quot;barrio rojo&quot; de Bombay llevan en escena sus historias en el Festival de teatro de Edimburgo, en Escocia."></div>
                            <!–[if lt IE 9]>
                            < img src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/ED77/production/_97519706_p05d6xvl.jpg" class="js-image-replace" alt="Un grupo de chicas indias que crecieron en el &quot;barrio rojo&quot; de Bombay llevan en escena sus historias en el Festival de teatro de Edimburgo, en Escocia." width="976" height="549" />
                            <![endif]–>
                            < div class="responsive-image__media-and-live-label" aria-hidden="true">
                                                             
                            
                                    < span class="badge-icon-only badge-icon-only–video-for-image"><span class="svg-icon svg-icon–video-dark"><span class="off-screen"> Video</span></span></span>
                           
                            
                             
                           
                           
                            < span class="badge-text-only badge-text-only–duration">2:22</span>
 
                             </div>
                        <!– opened in responsive-image-start –></div>
                    </div>
                </div>
            < div class="robin-item__body">
                <a href="/mundo/media-41041293" class="title-link">
                    < span class="off-screen">Video 2:22</span>
                    <h3 class="title-link__title">
                        
                        < span class="title-link__title-text">&quot;Me violaron a los 10 años pero aprendí a perdonar&quot;: las historias de superación de las hijas de prostitutas del &quot;barrio rojo&quot; de Bombay</span>
                     </h3>
                </a>                <ul class="mini-info-list">
                    < li class="mini-info-list__item"><div class="date date–v2" data-seconds="1503586039" data-datetime="24 agosto 2017">24 agosto 2017</div></li>
                 </ul>
            </div>
            <a href="/mundo/media-41041293" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> &quot;Me violaron a los 10 años pero aprendí a perdonar&quot;: las historias de superación de las hijas de prostitutas del &quot;barrio rojo&quot; de Bombay</a>
        </div>
        < div class="robin-item faux-block-link" >
                 <div class="robin-item__image">
                    < div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                         <div class="responsive-image__inner-for-label"><!– closed in responsive-image-end –>
                            < div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/4427/production/_97474471_p05d0wp1.jpg" data-width="1024" data-height="576" data-alt="Olajumoke Orisaguna vendía pan en Lagos, la capital de Nigeria, hasta que un día pasando por la calle se encontró en una sesión de fotos para el rapero Tinie Tempah."></div>
                            <!–[if lt IE 9]>
                            < img src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/4427/production/_97474471_p05d0wp1.jpg" class="js-image-replace" alt="Olajumoke Orisaguna vendía pan en Lagos, la capital de Nigeria, hasta que un día pasando por la calle se encontró en una sesión de fotos para el rapero Tinie Tempah." width="1024" height="576" />
                            <![endif]–>
                            < div class="responsive-image__media-and-live-label" aria-hidden="true">
                                                             
                            
                                    < span class="badge-icon-only badge-icon-only–video-for-image"><span class="svg-icon svg-icon–video-dark"><span class="off-screen"> Video</span></span></span>
                           
                            
                             
                           
                           
                            < span class="badge-text-only badge-text-only–duration">1:26</span>
 
                            </div>
                        <!– opened in responsive-image-start –></div>
                    </div>
                </div>
            < div class="robin-item__body">
                <a href="/mundo/media-41012238" class="title-link">
                    < span class="off-screen">Video 1:26</span>
                    <h3 class="title-link__title">
                        
                        < span class="title-link__title-text">La vendedora ambulante que se convirtió en modelo famosa al salir por casualidad en una foto con el rapero Tinie Tempah</span>
                    </h3>
                </a>                <ul class="mini-info-list">
                     <li class="mini-info-list__item"><div class="date date–v2" data-seconds="1503398987" data-datetime="22 agosto 2017">22 agosto 2017</div></li>
                </ul>
            </div>
             <a href="/mundo/media-41012238" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> La vendedora ambulante que se convirtió en modelo famosa al salir por casualidad en una foto con el rapero Tinie Tempah</a>
        </div>
< /div>

       
    </div>

                                                                                           

    <div id="comp-special-event-news-1" class="distinct-component-group container-budgie">
       
            < div class="budgie sparrow-container">
    < div class="budgie-item faux-block-link" >
             <div class="budgie__image">
                < div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                   
                         <div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/A117/production/_97493214_r.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Raqqa"></div>
                        <!–[if lt IE 9]>
                         <img src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/A117/production/_97493214_r.jpg" class="js-image-replace" alt="Raqqa" width="976" height="549" />
                        <![endif]–>
                   
                </div>
             </div>

        <div class="budgie__body">
            <a href="/mundo/noticias-internacional-41022937" class="title-link">
                
                <h3 class="title-link__title">
                    
                    < span class="title-link__title-text">“No puede haber un peor sitio en la Tierra que Raqqa”</span>
                </h3>
            </a>                <p class="budgie__summary">     </p>
            < div class="budgie__info">

                <ul class="mini-info-list">
                     <li class="mini-info-list__item"><div class="date date–v2" data-seconds="1503550913" data-datetime="24 agosto 2017">24 agosto 2017</div></li>
                </ul>
            </div>
        </div>

        <a href="/mundo/noticias-internacional-41022937" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> “No puede haber un peor sitio en la Tierra que Raqqa”</a>
    </div>
< /div>

       
    </div>

                                                                                           

    <div id="comp-special-features-1" class="distinct-component-group container-skylark skylark-no-padding">
        
            <h2 class="group-title ">
   
    Destacamos
</h2>
  < div class="skylark faux-block-link">
    < div class="skylark-item" >
            < div class="skylark__image">
                 <div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                    
                        < div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/05DC/production/_97500510_gettyimages-835086044.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Una agente de los Mossos d’Esquadra, junto a bombonas de butano almacenadas"></div>
                         <!–[if lt IE 9]>
                        < img src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/05DC/production/_97500510_gettyimages-835086044.jpg" class="js-image-replace" alt="Una agente de los Mossos d’Esquadra, junto a bombonas de butano almacenadas" width="976" height="549" />
                         <![endif]–>
                   
                </div>
            </div>
        <a href="/mundo/noticias-internacional-41031915" class="title-link">
           
            <h3 class="title-link__title">
               
                < span class="title-link__title-text">Qué es la &quot;madre de Satán&quot;, el mortífero explosivo casero con el que los yihadistas querían atentar contra importantes monumentos de Barcelona</span>
            </h3>
        </a>        <div class="skylark__body">
                <p class="skylark__summary">  </p>
             <div class="skylark__info-list">
                < ul class="mini-info-list">
                    < li class="mini-info-list__item"><div class="date date–v2" data-seconds="1503519833" data-datetime="23 agosto 2017">23 agosto 2017</div></li>
                 </ul>
            </div>
        </div>
        <a href="/mundo/noticias-internacional-41031915" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> Qué es la &quot;madre de Satán&quot;, el mortífero explosivo casero con el que los yihadistas querían atentar contra importantes monumentos de Barcelona</a>
    </div>
  </div>

       
    </div>

                                                                                           

    <div id="comp-special-event-vj-overflow" class="distinct-component-group container-budgie">
       
             <div class="budgie sparrow-container">
    < div class="budgie-item faux-block-link" >
            < div class="budgie__image">
                <div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                   
                        < div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/90F6/production/_97501173_mediaitem97501169.jpg" data-width="640" data-height="360" data-alt="Harvey"></div>
                         <!–[if lt IE 9]>
                        < img src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/90F6/production/_97501173_mediaitem97501169.jpg" class="js-image-replace" alt="Harvey" width="640" height="360" />
                        <![endif]–>
                   
                </div>
             </div>

        <div class="budgie__body">
            <a href="/mundo/noticias-internacional-41043349" class="title-link">
                
                <h3 class="title-link__title">
                    
                    < span class="title-link__title-text">Alerta en Texas ante la llegada de Harvey que se espera toque tierra como un huracán capaz de provocar muertes e inundaciones devastadoras</span>
                </h3>
            < /a>                <p class="budgie__summary">  </p>
            <div class="budgie__info">

                <ul class="mini-info-list">
                    < li class="mini-info-list__item"><div class="date date–v2" data-seconds="1503619887" data-datetime="25 agosto 2017">25 agosto 2017</div></li>
                </ul>
            </div>
        </div>

        <a href="/mundo/noticias-internacional-41043349" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> Alerta en Texas ante la llegada de Harvey que se espera toque tierra como un huracán capaz de provocar muertes e inundaciones devastadoras</a>
    </div>
     <div class="budgie-item faux-block-link" >
            < div class="budgie__image">
                < div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                   
                         <div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/17868/production/_97506369_gettyimages-837964410.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Galaxy Note 8"></div>
                        <!–[if lt IE 9]>
                        < img src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/17868/production/_97506369_gettyimages-837964410.jpg" class="js-image-replace" alt="Galaxy Note 8" width="976" height="549" />
                        <![endif]–>
                    
                </div>
            </div>

        <div class="budgie__body">
            <a href="/mundo/noticias-41037171" class="title-link">
               
                <h3 class="title-link__title">
                   
                     <span class="title-link__title-text">Cómo es Galaxy Note 8, el teléfono con el que Samsung espera hacer olvidar el mayor fiasco de su historia</span>
                </h3>
            </a>                <p class="budgie__summary">    </p>
            <div class="budgie__info">

                <ul class="mini-info-list">
                    < li class="mini-info-list__item"><div class="date date–v2" data-seconds="1503576813" data-datetime="24 agosto 2017">24 agosto 2017</div></li>
                </ul>
            </div>
        </div>

        <a href="/mundo/noticias-41037171" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> Cómo es Galaxy Note 8, el teléfono con el que Samsung espera hacer olvidar el mayor fiasco de su historia</a>
    </div>
    < div class="budgie-item faux-block-link" >
             <div class="budgie__image">
                < div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                   
                        < div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/2A8B/production/_97519801_de27.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Mavis Wanczyk"></div>
                        <!–[if lt IE 9]>
                        < img src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/2A8B/production/_97519801_de27.jpg" class="js-image-replace" alt="Mavis Wanczyk" width="976" height="549" />
                         <![endif]–>
                   
                 </div>
            </div>

        <div class="budgie__body">
            <a href="/mundo/noticias-41034771" class="title-link">
               
                <h3 class="title-link__title">
                   
                    < span class="title-link__title-text">Esta es Mavis Wanczyk, la mujer que ganó US$758 millones en la Powerball, el mayor premio individual en la historia de la lotería en EE.UU.</span>
                </h3>
            </a>                <p class="budgie__summary">  </p>
            < div class="budgie__info">

                <ul class="mini-info-list">
                    < li class="mini-info-list__item"><div class="date date–v2" data-seconds="1503600489" data-datetime="24 agosto 2017">24 agosto 2017</div></li>
                 </ul>
            </div>
        </div>

        <a href="/mundo/noticias-41034771" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> Esta es Mavis Wanczyk, la mujer que ganó US$758 millones en la Powerball, el mayor premio individual en la historia de la lotería en EE.UU.</a>
    </div>
     <div class="budgie-item faux-block-link" >
            < div class="budgie__image">
                < div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                   
                         <div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/473F/production/_97493281_gettyimages-161610011.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Japoneses celebrando"></div>
                        <!–[if lt IE 9]>
                        < img src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/473F/production/_97493281_gettyimages-161610011.jpg" class="js-image-replace" alt="Japoneses celebrando" width="976" height="549" />
                        <![endif]–>
                   
                </div>
            < /div>

        <div class="budgie__body">
            <a href="/mundo/vert-cap-40964286" class="title-link">
               
                 <h3 class="title-link__title">
                   
                    < span class="title-link__title-text">Ikigai: la palabra japonesa que puede tener la clave de la felicidad en la vida y en el trabajo</span>
                </h3>
             </a>                <p class="budgie__summary">  </p>
             <div class="budgie__info">

                <ul class="mini-info-list">
                    < li class="mini-info-list__item"><div class="date date–v2" data-seconds="1503501771" data-datetime="23 agosto 2017">23 agosto 2017</div></li>
                < /ul>
            </div>
        </div>

        <a href="/mundo/vert-cap-40964286" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> Ikigai: la palabra japonesa que puede tener la clave de la felicidad en la vida y en el trabajo</a>
     </div>
    < div class="budgie-item faux-block-link" >
             <div class="budgie__image">
                < div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                   
                         <div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/3590/production/_97521731_ff5c5639-1468-4e66-9cbd-dde8e5fdbe37.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="La copa de la Champions League"></div>
                        <!–[if lt IE 9]>
                         <img src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/3590/production/_97521731_ff5c5639-1468-4e66-9cbd-dde8e5fdbe37.jpg" class="js-image-replace" alt="La copa de la Champions League" width="976" height="549" />
                        <![endif]–>
                   
                </div>
            </div>

        <div class="budgie__body">
            <a href="/mundo/deportes-41042698" class="title-link">
               
                 <h3 class="title-link__title">
                   
                     <span class="title-link__title-text">Barcelona-Juventus / Real Madrid-Dortmund: así quedaron los grupos y partidos de la Champions League 2017/2018</span>
                </h3>
             </a>                <p class="budgie__summary">  </p>
            < div class="budgie__info">

                <ul class="mini-info-list">
                    < li class="mini-info-list__item"><div class="date date–v2" data-seconds="1503594220" data-datetime="24 agosto 2017">24 agosto 2017</div></li>
                 </ul>
            </div>
        </div>

        <a href="/mundo/deportes-41042698" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> Barcelona-Juventus / Real Madrid-Dortmund: así quedaron los grupos y partidos de la Champions League 2017/2018</a>
    </div>
< /div>

       
    </div>

                                                                                           

    <div id="comp-digest" class="distinct-component-group container-pukeko">
       
            <h2 class="group-title ">
   
   
< /h2>
< div class="pukeko pukeko–0">
        < div class="pukeko-item pukeko-item–stacked pukeko-item–light faux-block-link" >
            < div class="pukeko-item__inner">
                    < div class="pukeko-item__image">
                        <div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                           
                                 <div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/6D12/production/_97522972_ed8c2adc-8389-4ee3-8239-fd89b835940b.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Oficina de Conatel"></div>
                                 <!–[if lt IE 9]>
                                 <img src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/6D12/production/_97522972_ed8c2adc-8389-4ee3-8239-fd89b835940b.jpg" class="js-image-replace" alt="Oficina de Conatel" width="976" height="549" />
                                <![endif]–>
                            
                        </div>
                     </div>
                < div class="pukeko-item__body">
                         <span class="off-screen"> </span>
                             <a href="/mundo/america_latina" class="pukeko-item__section">América Latina</a>
                    <a href="/mundo/noticias-america-latina-41045242" class="title-link">
                        
                        <h3 class="title-link__title">
                           
                             <span class="title-link__title-text">El gobierno de Venezuela prohíbe la señal de las colombianas Caracol Televisión y RCN &quot;por llamados al magnicidio&quot;</span>
                         </h3>
                    </a>
                    <a href="/mundo/noticias-america-latina-41045242" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> El gobierno de Venezuela prohíbe la señal de las colombianas Caracol Televisión y RCN &quot;por llamados al magnicidio&quot;</a>
                     <p class="pukeko-item__summary">La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el organismo público que regula las telecomunicaciones, ordenó la salida de los servicios de cable de Caracol TV y RCN alegando que colaboraron a difundir un mensaje que &quot;incitaba al magnicidio&quot; del presidente Nicolás Maduro. Para Juan Manuel Santos, las autoridades venezolanas actúan &quot;cada vez más como una dictadura&quot;.</p>
                 </div>
            </div>
        </div>
        < div class="pukeko-item pukeko-item–stacked pukeko-item–light faux-block-link" >
            < div class="pukeko-item__inner">
                     <div class="pukeko-item__image">
                         <div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                            
                                < div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/AC9E/production/_97509144_p01h12j2.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Valerie Plame Wilson"></div>
                                <!–[if lt IE 9]>
                                 <img src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/AC9E/production/_97509144_p01h12j2.jpg" class="js-image-replace" alt="Valerie Plame Wilson" width="976" height="549" />
                                <![endif]–>
                            
                        </div>
                     </div>
                < div class="pukeko-item__body">
                         <span class="off-screen"> </span>
                             <a href="/mundo/internacional" class="pukeko-item__section">Internacional</a>
                    <a href="/mundo/noticias-41037179" class="title-link">
                        
                        <h3 class="title-link__title">
                            
                            < span class="title-link__title-text">Quién es la exagente de la CIA Valerie Plame Wilson y por qué quiere comprar Twitter</span>
                         </h3>
                    </a>
                     <a href="/mundo/noticias-41037179" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> Quién es la exagente de la CIA Valerie Plame Wilson y por qué quiere comprar Twitter</a>
                    <p class="pukeko-item__summary">Trabajó para la agencia de espionaje de EE.UU. durante dos décadas pero en 2005 se vio obligada a renunciar. Ahora, la exoficial está de nuevo en el punto de mira del gobierno: quiere comprar &quot;el megáfono de Donald Trump&quot;. Y pretende hacerlo con el dinero de sus ciudadanos.</p>
                </div>
            < /div>
        </div>
        < div class="pukeko-item pukeko-item–stacked pukeko-item–light faux-block-link" >
            < div class="pukeko-item__inner">
                    < div class="pukeko-item__image">
                        < div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                           
                                 <div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/C3D8/production/_97263105_gettyimages-477745710.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Cubanas usan su celular en La Habana."></div>
                                <!–[if lt IE 9]>
                                 <img src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/C3D8/production/_97263105_gettyimages-477745710.jpg" class="js-image-replace" alt="Cubanas usan su celular en La Habana." width="976" height="549" />
                                 <![endif]–>
                           
                         </div>
                    </div>
                < div class="pukeko-item__body">
                        < span class="off-screen"> </span>
                            <a href="/mundo/topics/31684f19-84d6-41f6-b033-7ae08098572a" class="pukeko-item__section">Tecnología</a>
                    <a href="/mundo/noticias-america-latina-40868707" class="title-link">
                        
                        <h3 class="title-link__title">
                           
                            < span class="title-link__title-text">IMO, por qué esta poco conocida aplicación es un éxito masivo en Cuba</span>
                         </h3>
                    </a>
                    <a href="/mundo/noticias-america-latina-40868707" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> IMO, por qué esta poco conocida aplicación es un éxito masivo en Cuba</a>
                     <p class="pukeko-item__summary">No es una exageración. Algunos cubanos lograron ver a sus familiares que viven fuera de la isla después de años gracias a una aplicación de videollamadas. IMO, que puede ocupar 100 veces menos espacio en el celular que Whatsapp, se convirtió desde hace unos años en una sensación en Cuba.</p>
                </div>
            </div>
         </div>
        < div class="pukeko-item pukeko-item–stacked pukeko-item–light faux-block-link" >
            < div class="pukeko-item__inner">
                    < div class="pukeko-item__image">
                        < div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                           
                                 <div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/D16F/production/_97251635_mediaitem97251633.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Una niña con el brazo enyesado"></div>
                                 <!–[if lt IE 9]>
                                 <img src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/D16F/production/_97251635_mediaitem97251633.jpg" class="js-image-replace" alt="Una niña con el brazo enyesado" width="976" height="549" />
                                <![endif]–>
                            
                        </div>
                     </div>
                < div class="pukeko-item__body">
                        <span class="off-screen"> </span>
                             <a href="/mundo/topics/c4794229-7f87-43ce-ac0a-6cfcd6d3cef2" class="pukeko-item__section">Salud</a>
                     <a href="/mundo/vert-fut-40860931" class="title-link">
                       
                        <h3 class="title-link__title">
                           
                             <span class="title-link__title-text">¿Podría el vidrio ser el mejor material para reparar huesos rotos?</span>
                         </h3>
                    </a>
                     <a href="/mundo/vert-fut-40860931" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> ¿Podría el vidrio ser el mejor material para reparar huesos rotos?</a>
                     <p class="pukeko-item__summary">Puede que no parezca un material obvio, pero doctores en Reino Unido están llegando a la conclusión de que podría ser ideal: puede doblarse, puede rebotar y hasta combatir las infecciones.</p>
                < /div>
            </div>
        </div>
        < div class="pukeko-item pukeko-item–stacked pukeko-item–light faux-block-link" >
            < div class="pukeko-item__inner">
                     <div class="pukeko-item__image">
                        < div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                            
                                < div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/10626/production/_97501176_gettyimages-91246174.jpg" data-width="2048" data-height="1152" data-alt="Amazonía"></div>
                                 <!–[if lt IE 9]>
                                 <img src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/10626/production/_97501176_gettyimages-91246174.jpg" class="js-image-replace" alt="Amazonía" width="2048" height="1152" />
                                <![endif]–>
                            
                        </div>
                    < /div>
                < div class="pukeko-item__body">
                         <span class="off-screen"> </span>
                             <a href="/mundo/topics/0f469e6a-d4a6-46f2-b727-2bd039cb6b53" class="pukeko-item__section">Ciencia</a>
                     <a href="/mundo/noticias-america-latina-41041775" class="title-link">
                       
                        <h3 class="title-link__title">
                           
                             <span class="title-link__title-text">&quot;Es el peor ataque a la Amazonía en casi medio siglo&quot;: la polémica apertura a la minería de una valiosa reserva natural de Brasil</span>
                        </h3>
                    < /a>
                    <a href="/mundo/noticias-america-latina-41041775" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> &quot;Es el peor ataque a la Amazonía en casi medio siglo&quot;: la polémica apertura a la minería de una valiosa reserva natural de Brasil</a>
                    <p class="pukeko-item__summary">El gobierno de brasileño liberó para la minería una reserva amazónica rica en oro y cobre, buscando atraer inversiones. Pero sus críticos advierten sobre el riesgo que la medida plantea para el ecosistema y poblaciones indígenas.</p>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="pukeko-item pukeko-item–stacked pukeko-item–light faux-block-link" >
            < div class="pukeko-item__inner">
                    < div class="pukeko-item__image">
                         <div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                           
                                 <div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/3897/production/_97478441_gettyimages-830687682.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Peter Madsen"></div>
                                <!–[if lt IE 9]>
                                < img src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/3897/production/_97478441_gettyimages-830687682.jpg" class="js-image-replace" alt="Peter Madsen" width="976" height="549" />
                                <![endif]–>
                           
                        </div>
                    </div>
                < div class="pukeko-item__body">
                        < span class="off-screen"> </span>
                            <a href="/mundo/topics/6a73afa3-ea6b-45c1-80bb-49060b99f864" class="pukeko-item__section">Sociedad y Cultura</a>
                    <a href="/mundo/noticias-internacional-41032097" class="title-link">
                        
                        <h3 class="title-link__title">
                            
                            < span class="title-link__title-text">Quién es Peter Madsen, el inventor al que acusarán del asesinato de Kim Wall, la periodista sueca cuyo torso apareció mutilado en Dinamarca</span>
                         </h3>
                    </a>
                    <a href="/mundo/noticias-internacional-41032097" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> Quién es Peter Madsen, el inventor al que acusarán del asesinato de Kim Wall, la periodista sueca cuyo torso apareció mutilado en Dinamarca</a>
                    <p class="pukeko-item__summary">Peter Madsen es conocido en Dinamarca por la construcción de un submarino y sus proyectos para lanzar cohetes al espacio. Se encuentra detenido y la fiscalía danesa anunció que lo acusará del asesinato de la periodista sueca Kim Wall, quien estaba haciendo un reportaje sobre la vida del inventor.</p>
                </div>
             </div>
        </div>
        < div class="pukeko-item pukeko-item–stacked pukeko-item–light faux-block-link" >
             <div class="pukeko-item__inner">
                    < div class="pukeko-item__image">
                        < div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                            
                                < div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/B95E/production/_97445474_40984751.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Guadalajara es famosa por la música de los mariachis."></div>
                                <!–[if lt IE 9]>
                                < img src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/B95E/production/_97445474_40984751.jpg" class="js-image-replace" alt="Guadalajara es famosa por la música de los mariachis." width="976" height="549" />
                                 <![endif]–>
                            
                        </div>
                    </div>
                 <div class="pukeko-item__body">
                         <span class="off-screen"> </span>
                             <a href="/mundo/topics/ca170ae3-99c1-48db-9b67-2866f85e7342" class="pukeko-item__section">Economía</a>
                    <a href="/mundo/noticias-america-latina-40984751" class="title-link">
                       
                        <h3 class="title-link__title">
                           
                             <span class="title-link__title-text">¿Por qué Guadalajara es tan atractiva para el lavado de dinero del narcotráfico en México?</span>
                        </h3>
                     </a>
                    <a href="/mundo/noticias-america-latina-40984751" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> ¿Por qué Guadalajara es tan atractiva para el lavado de dinero del narcotráfico en México?</a>
                     <p class="pukeko-item__summary">Guadalajara, en el occidente de México, es una de las ciudades preferidas por los carteles de narcotráfico para lavar su dinero. Hay razones económicas pero también una larga historia de convivencia con la sociedad.</p>
                </div>
            </div>
        </div>
        < div class="pukeko-item pukeko-item–stacked pukeko-item–light faux-block-link" >
            < div class="pukeko-item__inner">
                    < div class="pukeko-item__image">
                         <div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                           
                                 <div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/7DB3/production/_97497123_interactive.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Gorilla"></div>
                                <!–[if lt IE 9]>
                                 <img src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/7DB3/production/_97497123_interactive.jpg" class="js-image-replace" alt="Gorilla" width="976" height="549" />
                                <![endif]–>
                            
                        </div>
                    </div>
                < div class="pukeko-item__body">
                         <span class="off-screen"> </span>
                             <a href="/mundo/deportes" class="pukeko-item__section">Deportes</a>
                    <a href="/mundo/deportes-41027564" class="title-link">
                       
                         <h3 class="title-link__title">
                            
                            < span class="title-link__title-text">46 goles en tres días y campeón entre 7 millones: los impresionantes números de Spencer Ealing, el mejor jugador de FIFA 17 del mundo</span>
                        </h3>
                     </a>
                    <a href="/mundo/deportes-41027564" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> 46 goles en tres días y campeón entre 7 millones: los impresionantes números de Spencer Ealing, el mejor jugador de FIFA 17 del mundo</a>
                    <p class="pukeko-item__summary">Spencer &quot;Gorilla&quot; Ealing, de Reino Unido, se coronó campeón del Mundial Interactivo de la FIFA que se disputó en Londres después de superar varias rondas de clasificación. El trofeo se lo entregó Rudd Gullit.</p>
                </div>
             </div>
        </div>
< /div>

       
    </div>

                                                                                           

    <div id="comp-special-features-2" class="distinct-component-group container-skylark skylark-no-padding">
       
            <h2 class="group-title ">
   
    Destacamos
< /h2>
  < div class="skylark faux-block-link">
    < div class="skylark-item" >
            < div class="skylark__image">
                <div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                   
                        < div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/36FE/production/_97487041_paramount.png" data-width="976" data-height="549" data-alt="Película ¿Y dónde está el piloto? (1980)"></div>
                        <!–[if lt IE 9]>
                         <img src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/36FE/production/_97487041_paramount.png" class="js-image-replace" alt="Película ¿Y dónde está el piloto? (1980)" width="976" height="549" />
                        <![endif]–>
                    
                </div>
            </div>
         <a href="/mundo/noticias-41017953" class="title-link">
            
            <h3 class="title-link__title">
                
                < span class="title-link__title-text">Estas son las 25 mejores comedias del cine de todos los tiempos para los críticos ¿Están tus favoritas?</span>
            </h3>
         </a>        <div class="skylark__body">
                <p class="skylark__summary">  </p>
            < div class="skylark__info-list">
                < ul class="mini-info-list">
                     <li class="mini-info-list__item"><div class="date date–v2" data-seconds="1503450645" data-datetime="23 agosto 2017">23 agosto 2017</div></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
        <a href="/mundo/noticias-41017953" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> Estas son las 25 mejores comedias del cine de todos los tiempos para los críticos ¿Están tus favoritas?</a>
    </div>
  </div>

       
    </div>

                                                                                           

    <div id="comp-learning-english-1" class="distinct-component-group container-budgie">
       
            <h2 class="group-title ">
     <a href="http://www.bbc.com/mundo/aprenda_ingles" class="group-title__link">Aprende inglés</a>
   
< /h2>
< div class="budgie sparrow-container">
    < div class="budgie-item faux-block-link" >
            < div class="budgie__image">
                < div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                     <div class="responsive-image__inner-for-label"><!– closed in responsive-image-end –>
                        < div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/DBE2/production/_97109265_p059wsyz.jpg" data-width="1024" data-height="575" data-alt="Ciudad"></div>
                         <!–[if lt IE 9]>
                        < img src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/DBE2/production/_97109265_p059wsyz.jpg" class="js-image-replace" alt="Ciudad" width="1024" height="575" />
                        <![endif]–>
                         <div class="responsive-image__media-and-live-label" aria-hidden="true">
                                                     
                       
                                 <span class="badge-icon-only badge-icon-only–video-for-image"><span class="svg-icon svg-icon–video-dark"><span class="off-screen"> Video</span></span></span>
                        
                       
                         
                        
                       
                         <span class="badge-text-only badge-text-only–duration">3:55</span>
 
                        </div>
                    <!– opened in responsive-image-start –></div>
                </div>
            </div>

        <div class="budgie__body">
             <a href="/mundo/aprenda-ingles-40751739" class="title-link">
                < span class="off-screen">Video 3:55</span>
                 <h3 class="title-link__title">
                   
                    < span class="title-link__title-text">Combatiendo la división étnica en la educación</span>
                </h3>
            </a>                <p class="budgie__summary">En esta nueva serie, los periodistas de la BBC te ayudan a practicar inglés con los titulares de las noticias de la semana. Mira el video y aprende nuevo vocabulario.</p>
            < div class="budgie__info">

                <ul class="mini-info-list">
                    <li class="mini-info-list__item"><div class="date date–v2" data-seconds="1501778168" data-datetime="3 agosto 2017">3 agosto 2017</div></li>
                </ul>
             </div>
        </div>

        <a href="/mundo/aprenda-ingles-40751739" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> Combatiendo la división étnica en la educación</a>
    </div>
< /div>

       
    </div>

                                                                        </div>
                                      <div class="column–secondary">
                                                                            
< div class="features-and-analysis" id="comp-features-and-analysis" >
    <h2 class="features-and-analysis__title">
        
        Más noticias
    </h2>
    < div class="features-and-analysis__stories promo-unit-spacer">
       
        < div class="features-and-analysis__story"  data-entityid="features-and-analysis#1">
            <a href="/mundo/noticias-internacional-40959583" class="bold-image-promo">
                < div class="bold-image-promo__image">
                            < div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                                
                                    < div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/304/cpsprodpb/24C9/production/_97471490_4361753f-1e3c-436a-8984-f48a5009ae8b.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Suki en el salón de clases"></div>
                                     <!–[if lt IE 9]>
                                    < img src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/304/cpsprodpb/24C9/production/_97471490_4361753f-1e3c-436a-8984-f48a5009ae8b.jpg" class="js-image-replace" alt="Suki en el salón de clases" width="976" height="549" />
                                    <![endif]–>
                               
                            </div>
                </div>
                <h3 class="bold-image-promo__title">&quot;Viví todo el tiempo aterrorizada. La realidad es peor de lo que imaginas&quot;: la profesora que pasó seis meses encubierta en Corea del Norte</h3>
               
             </a>
        </div>
       
< div id="bbccom_mpu_4" class="bbccom_slot mpu-ad"  aria-hidden="true">
    < div class="bbccom_advert">
        <script type="text/javascript">
            /*<![CDATA[*/
            (function() {
                if (window.bbcdotcom && bbcdotcom.adverts && bbcdotcom.adverts.slotAsync) {
                    bbcdotcom.adverts.slotAsync(‘mpu’, [4]);
                 }
            })();
            /*]]>*/
        < /script>
    </div>
< /div>

       
        < div class="features-and-analysis__story"  data-entityid="features-and-analysis#2">
            <a href="/mundo/41020293" class="bold-image-promo">
                <div class="bold-image-promo__image">
                             <div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                               
                                     <div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef.bbci.co.uk/news/304/cpsprodpb/1629A/production/_97487709_1ab56aa6-8924-45f3-b539-f7845d9b3c8a.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Kim Wall"></div>
                                     <!–[if lt IE 9]>
                                     <img src="https://ichef.bbci.co.uk/news/304/cpsprodpb/1629A/production/_97487709_1ab56aa6-8924-45f3-b539-f7845d9b3c8a.jpg" class="js-image-replace" alt="Kim Wall" width="976" height="549" />
                                    <![endif]–>
                                
                            </div>
                 </div>
                <h3 class="bold-image-promo__title">El torso mutilado hallado en el Báltico que confirma la muerte de la periodista Kim Wall, “el asesinato más espectacular en la historia de Dinamarca”</h3>
               
            </a>
        </div>
       
       
        < div class="features-and-analysis__story"  data-entityid="features-and-analysis#3">
             <a href="/mundo/noticias-internacional-41032768" class="bold-image-promo">
                < div class="bold-image-promo__image">
                            < div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                               
                                     <div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef.bbci.co.uk/news/304/cpsprodpb/76CA/production/_97501403_hi037042671.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Isabel dos Santos ataviada con una gorra con la bandera del MPLA"></div>
                                    <!–[if lt IE 9]>
                                    < img src="https://ichef.bbci.co.uk/news/304/cpsprodpb/76CA/production/_97501403_hi037042671.jpg" class="js-image-replace" alt="Isabel dos Santos ataviada con una gorra con la bandera del MPLA" width="976" height="549" />
                                    <![endif]–>
                               
                            </div>
                </div>
                <h3 class="bold-image-promo__title">Isabel dos Santos, la mujer más rica de África e hija del hombre que gobernó Angola durante 38 años</h3>
                
            </a>
        </div>
       
       
         <div class="features-and-analysis__story"  data-entityid="features-and-analysis#4">
            <a href="/mundo/noticias-america-latina-40971073" class="bold-image-promo">
                 <div class="bold-image-promo__image">
                             <div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                                
                                    <div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef.bbci.co.uk/news/304/cpsprodpb/154C7/production/_97493278_gettyimages-621151936.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Protesta argentina"></div>
                                    <!–[if lt IE 9]>
                                    < img src="https://ichef.bbci.co.uk/news/304/cpsprodpb/154C7/production/_97493278_gettyimages-621151936.jpg" class="js-image-replace" alt="Protesta argentina" width="976" height="549" />
                                     <![endif]–>
                               
                             </div>
                </div>
                 <h3 class="bold-image-promo__title">&quot;¡Esto es un quilombo!&quot;: por qué los argentinos protestan y se quejan tanto</h3>
               
            </a>
        </div>
       
       
        < div class="features-and-analysis__story"  data-entityid="features-and-analysis#5">
            <a href="/mundo/noticias-41024367" class="bold-image-promo">
                < div class="bold-image-promo__image">
                            <div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                                
                                    < div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef.bbci.co.uk/news/304/cpsprodpb/CED5/production/_97494925_roblox_pizzadelivery.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Roblox"></div>
                                    <!–[if lt IE 9]>
                                     <img src="https://ichef.bbci.co.uk/news/304/cpsprodpb/CED5/production/_97494925_roblox_pizzadelivery.jpg" class="js-image-replace" alt="Roblox" width="976" height="549" />
                                    <![endif]–>
                                
                            </div>
                </div>
                <h3 class="bold-image-promo__title">Roblox, la plataforma de juegos con la que algunos adolescentes están ganando millones de dólares</h3>
                
            </a>
        </div>
       
       
        < div class="features-and-analysis__story"  data-entityid="features-and-analysis#6">
            <a href="/mundo/noticias-40995806" class="bold-image-promo">
                < div class="bold-image-promo__image">
                            < div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                                
                                    < div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef.bbci.co.uk/news/304/cpsprodpb/1F5B/production/_97472080_flecha-sin.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Flecha señalando la Estación Espacial Internacional."></div>
                                    <!–[if lt IE 9]>
                                    < img src="https://ichef.bbci.co.uk/news/304/cpsprodpb/1F5B/production/_97472080_flecha-sin.jpg" class="js-image-replace" alt="Flecha señalando la Estación Espacial Internacional." width="976" height="549" />
                                    <![endif]–>
                                
                            </div>
                 </div>
                <h3 class="bold-image-promo__title">4 hechos curiosos que sucedieron durante el eclipse solar</h3>
                
            </a>
        </div>
       
    </div>
< /div>
                               
< div id="bbccom_mpu_4" class="bbccom_slot mpu-ad"  aria-hidden="true">
    < div class="bbccom_advert">
        <script type="text/javascript">
             /*<![CDATA[*/
            (function() {
                if (window.bbcdotcom && bbcdotcom.adverts && bbcdotcom.adverts.slotAsync) {
                    bbcdotcom.adverts.slotAsync(‘mpu’, [4]);
                }
            })();
            /*]]>*/
        </script>
    </div>
< /div>
                                                                     <div id=comp-most-popular
            class="hidden"
            >
        </div>                                                                                           

    <div id="comp-cojo-1" class="distinct-component-group container-coot group-title-with-background">
        
            <h2 class="group-title ">
   
    Academia BBC
< /h2>
< ul class="coot">
        < li class="coot__image-item faux-block-link">
                < div class="coot__image-item-image">
                    < div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                       
                             <div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/22CA/production/_95160980_aca.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Periodistas de BBC Mundo"></div>
                            <!–[if lt IE 9]>
                             <img src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/22CA/production/_95160980_aca.jpg" class="js-image-replace" alt="Periodistas de BBC Mundo" width="976" height="549" />
                            <![endif]–>
                        
                    </div>
                </div>

            <a href="http://www.bbc.co.uk/academy/beta/es/" class="title-link">
               
                < span class="title-link__title">
                   
                    < span class="title-link__title-text">Información útil para hacer periodismo digital</span>
                </span>
            </a>

            <a href="http://www.bbc.co.uk/academy/beta/es/" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> Información útil para hacer periodismo digital</a>
        </li>
< /ul>

       
    </div>

                                                                                                    <div id=comp-follow-us
            class="hidden"
            >
         </div>                                                                                           

    <div id="comp-useful-links" class="distinct-component-group container-warbler">
        
            <h2 class="group-title ">
    <a href="http://www.bbc.com/mundo/institucional/2013/05/000000_partners_bbcmundo" class="group-title__link">Nuestros socios</a>
   
< /h2>
< div class="warbler">
    <a href="http://www.bbc.com/mundo/institucional/2013/05/000000_partners_bbcmundo" class="warbler__link"  >
        
        <h3 class="warbler__link-heading">Socios comerciales de BBC Mundo</h3></a>
< /div>

       
    </div>

                               
< div id="bbccom_adsense_1_2_3_4" class="bbccom_slot adsense-ad"  aria-hidden="true">
    < div class="bbccom_advert">
        <script type="text/javascript">
            /*<![CDATA[*/
            (function() {
                if (window.bbcdotcom && bbcdotcom.adverts && bbcdotcom.adverts.slotAsync) {
                    bbcdotcom.adverts.slotAsync(‘adsense’, [1,2,3,4]);
                }
            })();
            /*]]>*/
        </script>
    </div>
< /div>
                                         </div>
             </div>                          <div class="column–single-bottom">
                                                                            

    <div id="comp-picture-gallery-1" class="distinct-component-group container-parakeet">
       
            <h2 class="group-title ">
    <a href="http://www.bbc.com/mundo/media/photogalleries" class="group-title__link">En fotos</a>
   
< /h2>
< div class="parakeet parakeet–5">
    < div class="parakeet-lead-item faux-block-link" >
            < div class="parakeet-lead-item__image">
                 <div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                     <div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/18217/production/_97493889__97486389_petreuters2.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Perro"></div>
                        <!–[if lt IE 9]>
                        < img src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/18217/production/_97493889__97486389_petreuters2.jpg" class="js-image-replace" alt="Perro" width="976" height="549" />
                        <![endif]–>
                </div>            </div>

        <div class="parakeet-lead-item__body-container">
            < div class="parakeet-lead-item__body">
                <a href="/mundo/noticias-41024862" class="title-link">
                   
                    <h3 class="title-link__title">
                        < span class="icon-new icon-new–camera"></span>
                        < span class="title-link__title-text">Las extravagantes imágenes de perros y gatos en sesiones de acupuntura</span>
                    </h3>
                </a>                    <p class="parakeet-lead-item__summary">Esta terapia tradicional china está ganando cada vez más adeptos entre los dueños de mascotas, que aseguran que el método ayuda a los animales que sufren males y dolores crónicos.</p>
            </div>
        </div>

        <a href="/mundo/noticias-41024862" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true"> Las extravagantes imágenes de perros y gatos en sesiones de acupuntura</a>
    </div>

    <div class="parakeet-item-container">
        < div class="parakeet-item faux-block-link" >
                < div class="parakeet-item__image">
                    < div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                       
                             <div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/441E/production/_97483471_9ad5b93d-1033-4965-a249-cff8f99f05c1.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Una imagen del eclipse solar se proyecta sobre una mano en Ensenada, Baja California, México, 21 de agosto de 2017"></div>
                            <!–[if lt IE 9]>
                             <img src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/441E/production/_97483471_9ad5b93d-1033-4965-a249-cff8f99f05c1.jpg" class="js-image-replace" alt="Una imagen del eclipse solar se proyecta sobre una mano en Ensenada, Baja California, México, 21 de agosto de 2017" width="976" height="549" />
                            <![endif]–>
                       
                    </div>
                </div>

            <div class="parakeet-item__body">
                <a href="/mundo/noticias-internacional-41004659" class="title-link">
                    
                    <h3 class="title-link__title">
                        
                        < span class="title-link__title-text">Las espectaculares imágenes que dejó el eclipse solar total que cruzó a Estados Unidos de extremo a extremo</span>
                    </h3>
                </a>                    <p class="parakeet-item__summary">  </p>
            < /div>

            <a href="/mundo/noticias-internacional-41004659" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true">   Las espectaculares imágenes que dejó el eclipse solar total que cruzó a Estados Unidos de extremo a extremo</a>
         </div>
        < div class="parakeet-item faux-block-link" >
                < div class="parakeet-item__image">
                     <div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                        
                            < div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/6500/production/_97465852_tatoo.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="Gareth Hickenbottom-Marriott, con el tatuaje, y su hija Briar."></div>
                             <!–[if lt IE 9]>
                            < img src="https://ichef.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/6500/production/_97465852_tatoo.jpg" class="js-image-replace" alt="Gareth Hickenbottom-Marriott, con el tatuaje, y su hija Briar." width="976" height="549" />
                            <![endif]–>
                        
                    </div>
                </div>

            <div class="parakeet-item__body">
                <a href="/mundo/noticias-41001349" class="title-link">
                    
                    <h3 class="title-link__title">
                        
                        < span class="title-link__title-text">El hombre que se tatuó un catéter en la cabeza para apoyar a su hija que padece una rara enfermedad</span>
                     </h3>
                </a>                    <p class="parakeet-item__summary"> </p>
            </div>

            <a href="/mundo/noticias-41001349" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true">   El hombre que se tatuó un catéter en la cabeza para apoyar a su hija que padece una rara enfermedad</a>
        </div>
        < div class="parakeet-item faux-block-link" >
                < div class="parakeet-item__image">
                    < div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                        < div class="responsive-image__inner-for-label"><!– closed in responsive-image-end –>
                            < div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/745F/production/_97419792_1072037.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="A shadow of a balloon"></div>
                             <!–[if lt IE 9]>
                            < img src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/745F/production/_97419792_1072037.jpg" class="js-image-replace" alt="A shadow of a balloon" width="976" height="549" />
                             <![endif]–>
                            < div class="responsive-image__label" aria-hidden="true">
                                        
                                        < span class="icon-new icon-new–camera"><span class="off-screen"> Fotos</span></span>
                                       
                                        
                            </div>
                        <!– opened in responsive-image-start –></div>
                    </div>
                </div>

            <div class="parakeet-item__body">
                <a href="/mundo/noticias-40979415" class="title-link">
                     <span class="off-screen">Fotos</span>
                    <h3 class="title-link__title">
                       
                         <span class="title-link__title-text">Nosotros proponemos el tema, tú mandas las fotos</span>
                    </h3>
                </a>                    <p class="parakeet-item__summary"> </p>
            </div>

            <a href="/mundo/noticias-40979415" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true">   Nosotros proponemos el tema, tú mandas las fotos</a>
        </div>
        < div class="parakeet-item faux-block-link" >
                < div class="parakeet-item__image">
                    < div class="responsive-image responsive-image–16by9">
                       
                             <div class="js-delayed-image-load" data-src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/1414E/production/_97445228_gettyimages-156331376.jpg" data-width="976" data-height="549" data-alt="eclipse"></div>
                            <!–[if lt IE 9]>
                            < img src="https://ichef-1.bbci.co.uk/news/200/cpsprodpb/1414E/production/_97445228_gettyimages-156331376.jpg" class="js-image-replace" alt="eclipse" width="976" height="549" />
                            <![endif]–>
                       
                    </div>
                 </div>

            <div class="parakeet-item__body">
                 <a href="/mundo/noticias-40984491" class="title-link">
                   
                    <h3 class="title-link__title">
                       
                        < span class="title-link__title-text">Las primeras y raras fotografías de un eclipse total de sol de 1854 conservadas como un tesoro en EE.UU.</span>
                    </h3>
                </a>                    <p class="parakeet-item__summary"> </p>
             </div>

            <a href="/mundo/noticias-40984491" class="faux-block-link__overlay-link" tabindex="-1" aria-hidden="true">   Las primeras y raras fotografías de un eclipse total de sol de 1854 conservadas como un tesoro en EE.UU.</a>
        </div>
    </div>
< /div>

       
    </div>

                                                                        </div>
                 </div> </div>      </div>
  

<div id="core-navigation" class="navigation–footer">
    <h2 class="navigation–footer__heading">Mundo navigation</h2>

   
    < nav id="navigation–bottom" class="navigation navigation–bottom " role="navigation" aria-label="Mundo">
                    < span class="navigation-core-title">Secciones</span>
                < ul class="navigation–bottom__toplevel">
                        < li class="">
                     <a href="/mundo" class="">
                        <span>Noticias</span>
                    </a>
                                                         </li>
                             <li class="">
                    <a href="/mundo/america_latina" class="">
                        < span>América Latina</span>
                    </a>
                                                         </li>
                            < li class="">
                    <a href="/mundo/internacional" class="">
                        < span>Internacional</span>
                     </a>
                                                         </li>
                            < li class="">
                     <a href="/mundo/topics/ca170ae3-99c1-48db-9b67-2866f85e7342" class="">
                        < span>Economía</span>
                    </a>
                                                         </li>
                            < li class="">
                    <a href="/mundo/topics/31684f19-84d6-41f6-b033-7ae08098572a" class="">
                        < span>Tecnología</span>
                    </a>
                                                         </li>
                             <li class="">
                    <a href="/mundo/topics/0f469e6a-d4a6-46f2-b727-2bd039cb6b53" class="">
                         <span>Ciencia</span>
                    </a>
                                                         </li>
                             <li class="">
                    <a href="/mundo/topics/c4794229-7f87-43ce-ac0a-6cfcd6d3cef2" class="">
                         <span>Salud</span>
                    </a>
                                                         </li>
                             <li class="">
                    <a href="/mundo/topics/6a73afa3-ea6b-45c1-80bb-49060b99f864" class="">
                         <span>Cultura</span>
                    </a>
                                                        </li>
                            <li class="">
                    <a href="/mundo/topics/4063f80f-cccc-44c8-9449-5ca44e4c8592" class="">
                        < span>Deportes</span>
                     </a>
                                                         </li>
                            < li class="">
                     <a href="/mundo/media/video" class="">
                         <span>Video</span>
                    </a>
                                                         </li>
                             <li class="">
                    <a href="/mundo/media/photogalleries" class="">
                        < span>Fotos</span>
                    </a>
                                                         </li>
                            < li class="">
                    <a href="/mundo/noticias-36795069" class="">
                        < span>Hay Festival</span>
                     </a>
                                                         </li>
                    </ul>
    </nav>
< /div>
     </div><!– closes #site-container –>      </div> <div id="orb-footer"  class="orb-footer orb-footer-grey b-footer–grey–white" >  <aside role="complementary"> <div id="orb-aside" class="orb-nav-sec b-r b-g-p"> <div class="orb-footer-inner" role="navigation"> <h2 class="orb-footer-lead">Navegación en la BBC</h2> <div class="orb-footer-primary-links"> <ul>    <li  class="orb-nav-news orb-d"  > <a href="/news/">News</a> </li>    <li  class="orb-nav-newsdotcom orb-w"  > <a href="http://www.bbc.com/news/">News</a> </li>    <li  class="orb-nav-sport"  > <a href="/sport/">Sport</a> </li>    <li  class="orb-nav-weather"  > <a href="/weather/">Weather</a> </li>    <li  class="orb-nav-radio"  > <a href="/worldserviceradio/">Radio</a> </li>    <li  class="orb-nav-arts orb-d"  > <a href="/arts/">Arts</a> </li>    </ul> </div> </div> </div> </aside> <footer role="contentinfo"> <div id="orb-contentinfo" class="orb-nav-sec b-r b-g-p"> <div class="orb-footer-inner"> <ul>        <li  > <a href="/mundo/institucional-36400005">Condiciones de uso</a> </li>    <li  > <a href="/mundo/institucional-36400007">Acerca de la BBC</a> </li>    <li  > <a href="/mundo/institucional-36400009">Cláusula de Privacidad</a> </li>    <li  > <a href="http://www.bbc.co.uk/privacy/cookies/managing/cookie-settings.html">Cookies</a> </li>    <li  > <a href="/accessibility/">Accessibility Help</a> </li>    <li  > <a href="/guidance/">Parental Guidance</a> </li>    <li  > <a href="/mundo/institucional-36400011">Escriba a BBC Mundo</a> </li>    <li  class=" orb-w"  > <a href="/mundo/institucional-36400821">Anuncie con nosotros</a> </li>    <li  class=" orb-w"  > <a href="/mundo/institucional-36400821">Opciones para los anuncios</a> </li>    </ul> <small> <span class="orb-hilight">Copyright &copy; 2017 BBC.</span> El contenido de las páginas externas no es responsabilidad de la BBC. <a href="/mundo/institucional/2011/03/000000_vinculos_gel.shtml" class="orb-hilight">Lea más de nuestra política al respecto.</a> </small> </div> </div> </footer> </div>     <!– BBCDOTCOM bodyLast –><div class="bbccom_display_none"><script type="text/javascript"> /*<![CDATA[*/ /** * ASYNC waits to make any gpt requests until the bottom of the page */ if ( window.bbcdotcom && bbcdotcom.data && bbcdotcom.data.ads && bbcdotcom.data.ads == 1 && bbcdotcom.config && bbcdotcom.config.isAsync && bbcdotcom.config.isAsync() ) { (function () { var gads = document.createElement(‘script’); gads.async = true; gads.type = ‘text/javascript’; var useSSL = ‘https:’ == document.location.protocol; gads.src = (useSSL ? ‘https:’ : ‘http:’) + ‘//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js’; var node = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; node.parentNode.insertBefore(gads, node); })(); } /*]]>*/ </script><script type="text/javascript"> /*<![CDATA[*/ if (window.bbcdotcom && bbcdotcom.data && bbcdotcom.data.stats && bbcdotcom.data.stats === 1 && bbcdotcom.utils && window.location.pathname === ‘/’ && window.bbccookies && bbccookies.readPolicy(‘performance’) ) { var wwhpEdition = bbcdotcom.utils.getMetaPropertyContent(‘wwhp-edition’); var _sf_async_config={}; /** CONFIGURATION START **/ _sf_async_config.uid = 50924; _sf_async_config.domain = "bbc.co.uk"; _sf_async_config.title = "Homepage"+(wwhpEdition !== ” ? ‘ – ‘+wwhpEdition : ”); _sf_async_config.sections = "Homepage"+(wwhpEdition !== ” ? ‘, Homepage – ‘+wwhpEdition : ”); _sf_async_config.region = wwhpEdition; _sf_async_config.path = "/"+(wwhpEdition !== ” ? ‘?’+wwhpEdition : ”); /** CONFIGURATION END **/ (function(){ function loadChartbeat() { window._sf_endpt=(new Date()).getTime(); var e = document.createElement("script"); e.setAttribute("language", "javascript"); e.setAttribute("type", "text/javascript"); e.setAttribute(‘src’, ‘//static.chartbeat.com/js/chartbeat.js’); document.body.appendChild(e); } var oldonload = window.onload; window.onload = (typeof window.onload != "function") ? loadChartbeat : function() { oldonload(); loadChartbeat(); }; })(); } /*]]>*/ </script><script type="text/javascript"> /*<![CDATA[*/ (function() { window.bbcdotcom.bodyLast = true; }()); /*]]>*/ </script></div><!– BBCDOTCOM all code in page –>  <script type="text/javascript" id="orb-js-script" data-assetpath="http://static.bbci.co.uk/frameworks/barlesque/3.21.26/orb/4/" src="http://static.bbci.co.uk/frameworks/barlesque/3.21.26/orb/4/script/orb.min.js"></script>  

<script type="text/javascript"> if (typeof require !== ‘undefined’) { require([‘istats-1’], function(istats){ istats.track(‘external’, { region: document.getElementsByTagName(‘body’)[0] }); istats.track(‘download’, { region: document.getElementsByTagName(‘body’)[0] }); }); } </script>   <script type="text/javascript">
  if (window.SEARCHBOX.suppress === false && window.SEARCHBOX.locale && /^en-?.*?/.test(window.SEARCHBOX.locale)) {
    require.config({
      paths: {
        "search/searchbox": window.SEARCHBOX.searchboxAppStaticPrefix,
        "disco-layer": "//nav.files.bbci.co.uk/discovery-layer/0.0.1-45.8235a67/app"
      }
    });

    require([‘search/searchbox/searchboxDrawer’], function (SearchboxDrawer) {
      SearchboxDrawer.run(window.SEARCHBOX);
    });

  }

</script>             <script type="text/javascript">require(["megavolt-client","istats-1","orb/cookies"],function(t,e,i){function o(){return"true"===l&&a&&t&&"function"==typeof t.getMVTIStatsLabels}function n(){!c&&o()?setTimeout(function(){e.invoke()},"1000"):e.invoke()}var s=navigator.userAgent.toLowerCase(),a=!(s.indexOf("msie")>-1)||parseInt(s.split("msie")[1],10)>10,c=!1,l="true";if(i.isAllowed("s1"))try{if(o()&&t.getMVTIStatsLabels(function(t){e.addLabels(t),c=!0}),!require.s.contexts._.config.paths.idcta)return void n();require(["idcta/idcta-1"],function(t){t&&"function"==typeof t.getIStatsLabels&&e.addLabels(t.getIStatsLabels()),n()},function(t){throw t})}catch(t){console&&"function"==typeof console.log&&console.log("an exception occurred while adding idcta labels to istats, invoking istats without them",t),n()}});</script>  </div><!– closes .direction –>  <script> window.old_onload = window.onload; window.onload = function() { if(window.old_onload) { window.old_onload(); } window.loaded = true; }; </script> <!– Chartbeat Web Analytics code – start –>
< script type="text/javascript">
    /** CONFIGURATION START **/
    var _sf_async_config = {};
   
    _sf_async_config.uid = "50924";
    _sf_async_config.domain = "mundo.bbc.co.uk";
    _sf_async_config.sections = "Mundo, Mundo – noticias, Mundo – IDX, Mundo – noticias – IDX";
    <!– if page is an index, add the edition to the path –>
    _sf_async_config.path = "bbc.co.uk/mundo";
   
        _sf_async_config.title = "BBC Mundo – Noticias – domestic";
        (function() {
        var noCookies = true;
        var cookiePrefix = ‘_chartbeat’;
        if ("object" === typeof bbccookies && typeof bbccookies.readPolicy == ‘function’) {
            noCookies = !bbccookies.readPolicy().performance;
        }
        if (noCookies && document.cookie.indexOf(cookiePrefix) !== -1) {
            //Find and remove cookies whose names begin with ‘_chartbeat’
            var cookieSplit = document.cookie.split(‘;’);
            var cookieLength = cookieSplit.length;
            while (cookieLength–) {
                 var cookie = cookieSplit[cookieLength].replace(/^\s+|\s+$/g, ”);
                var cookieName = cookie.split(‘=’)[0];

                if (cookieName.indexOf(cookiePrefix) === 0) {
                     document.cookie = cookieName + ‘=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT; path=/;’;
                }
             }
        }
        _sf_async_config.noCookies = noCookies;
    }());

    /** CONFIGURATION END **/
    (function(){
        function loadChartbeat() {
            window._sf_endpt=(new Date()).getTime();
            var e = document.createElement("script");
            e.setAttribute("language", "javascript");
             e.setAttribute("type", "text/javascript");
            e.setAttribute(‘src’, ‘//static.chartbeat.com/js/chartbeat.js’);
            document.body.appendChild(e);
        }
        var oldonload = window.onload;
        window.onload = (typeof window.onload != "function") ?
            loadChartbeat : function() { oldonload(); loadChartbeat(); };
    }());
< /script>
< !– Chartbeat Web Analytics code – end –>
   <!–Non-JS–>
< noscript>
    < img src="http://ssc.api.bbc.com/?c2=19999701&amp;ns_type=view&amp;ns_site=bbc&amp;c1=2&amp;b_vs_un=ws&amp;b_imp_src=ws&amp;b_imp_ver=1.0.0.0&amp;name=mundo&amp;b_vs_ls=mundo&amp;b_synd_partner=bbc%7Crd%7Cgroup0&amp;b_site_section=102454&amp;b_page_type=IDX%7Cna&amp;c8=Noticias+-+BBC+Mundo&amp;b_app_type=web&amp;b_app_name=news%7Cweb&amp;b_article_id=36258063&amp;b_article_date=1462878020&amp;b_article_update=1503633507&amp;b_ad_enabled=1&amp;c7=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fmundo&amp;b_c7=%2Fmundo&amp;ns_c=utf-8&amp;bbc_site=news-ws-mundo&amp;b_code_ver=bbc_nonjs&amp;b_breaking_flag=0&amp;b_syndication_flag=0" alt="" class="comscore-tracking-nonjs" style="display: none;" />
< /noscript>

<!–JS–>
< script>
    if (‘object’ === typeof bbccookies && bbccookies.cookiesEnabled() && bbccookies.readPolicy(‘performance’)) {
         if (!window.cutsTheMustard) {
            var url = "http://ssc.api.bbc.com/?c2=19999701&ns_type=view&ns_site=bbc&c1=2&b_vs_un=ws&b_imp_src=ws&b_imp_ver=1.0.0.0&name=mundo&b_vs_ls=mundo&b_synd_partner=bbc%7Crd%7Cgroup0&b_site_section=102454&b_page_type=IDX%7Cna&c8=Noticias+-+BBC+Mundo&b_app_type=web&b_app_name=news%7Cweb&b_article_id=36258063&b_article_date=1462878020&b_article_update=1503633507&b_ad_enabled=1&c7=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fmundo&b_c7=%2Fmundo&ns_c=utf-8&bbc_site=news-ws-mundo&b_code_ver=bbc_nonjs&b_breaking_flag=0&b_syndication_flag=0"
            img = document.createElement(‘img’);
            img.src = url.replace("bbc_nonjs", "bbc_nonctm");
            img.className = ‘comscore-tracking-nonjs’;
            img.setAttribute(‘style’, ‘display: none;’);
            document.body.appendChild(img);
        }
            payload = document.createElement(‘div’);
             payload.id = "comscore-payload";
            payload.setAttribute(‘style’, ‘display: none;’);
            payload.setAttribute(‘data-payload’, ‘{"c2":19999701,"ns_type":"view","ns_site":"bbc","c1":"2","b_vs_un":"ws","b_imp_src":"ws","b_imp_ver":"1.0.0.0","name":"mundo","b_vs_ls":"mundo","b_synd_partner":"bbc|rd|group0","b_site_section":"102454","b_page_type":"IDX|na","c8":"Noticias – BBC Mundo","b_app_type":"web","b_app_name":"news|web","b_article_id":"36258063","b_article_date":1462878020,"b_article_update":1503633507,"b_ad_enabled":true,"c7":"http:\/\/www.bbc.com\/mundo","b_c7":"\/mundo","ns_c":"utf-8","bbc_site":"news-ws-mundo","b_code_ver":"bbc_nonjs","b_breaking_flag":0,"b_syndication_flag":0}’);
            document.body.appendChild(payload);
    }
< /script>   </body> </html>

HowTo: Reboot remote Windows computer with unresponsive RDP

I recently had an issue with an older Windows Server 2008 R2 server that couldn’t logout which had resulted to Remote Desktop not connecting to it anymore (not even with the “admin session” option). Luckily I had an admin go and physically cycle its power since it was a physial one without any lower level control available.

When the same issue occured at its twin machine, I decided before asking for another physical intervention to first try various other ways to reboot it remotely (e.g. via Windows Shutdown command and via the Computer Management console), but to no avail.

Eventually what worked was SysInternals PsShutdown tool. The syntax I used was:

PsShutdown –u AdminUserName –p AdminPassword –f –r \\MachineIPaddress

According to its command-line reference:

-u
Specifies optional user name for login to remote computer.

-p
Specifies optional password for user name. If you omit this you will be prompted to enter a hidden password.

-f
Forces all running applications to exit during the shutdown instead of giving them a chance to gracefully save their data.

-r
Reboot after shutdown.

I could maybe have used

-o
Logoff the console user.

instead of –r, but it didn’t help when I first tried without the –f option.

Guess if I had passed –f too in the first place with –o it might have worked, but it never hurts to do a reboot, unless you have any critical services you’re not sure will restart correctly. However, I would worry more about such a thing on a Unix machine rather than on a Windows one where periodic rebooting usually gives a “breath of fresh air” to the OS.

Most probably some application was preventing logoff, however I’d expect Remote Desktop / Terminal Service to be more robust in such a case.

Fix: javascript location.hash throttling issue with IFrame

I had implemented a simple (and most importantly working in older browsers too) way of communication between an IFrame and its parent page via location.replace(“#” + hash), which doesn’t add entries to history like location.hash=… does, and the onhashchange event, when I noticed Edge-Chromium was throwing a “Throttling navigation to prevent the browser from hanging.” error and the lon/lat fields I had on my test page wheren’t updating anymore when I was dragging quickly for a while my location picker marker on an OpenLayers map. If I released the marker and tried after a sec it was starting working again.

image

     

since the URL shown in the error message redirects to some page that has permission denied, I looked up a discussion that explained the “–disable-ipc-flooding-protection” Chromium switch to turn off that protection, however I was not having any loop in my code that was mentioned in that discussion as probable cause.
https://stackoverflow.com/questions/55925936/angular-7-throttling-navigation-to-prevent-the-browser-from-hanging

On Firefox there was a similar error but with other message:

image

Searching about it I read about the “debouncing” concept (to avoid flooding some API with consequtive requests too fast/often) at

https://stackoverflow.com/questions/45236692/angular-and-observale-how-to-avoid-multiple-requests-to-api-within-a-given-time

and

https://stackoverflow.com/questions/35991867/angular-2-using-observable-debounce-with-http-get

And ended up finding a simple implementation of it at

https://medium.com/@griffinmichl/implementing-debounce-in-javascript-eab51a12311e

that I adapted to run in older browsers (like IE11) too:

function debounce(func, wait) {
  var timeout;
  return function() {
    var context = this;
    var args = arguments;
    clearTimeout(timeout); //clear previous scheduled execution if still pending
    timeout = setTimeout(function() { func.apply(context, args); }, wait);
  }
}

function setLocationHash(hash) {
    window.location.replace("#" + hash); //don’t set window.location.hash directly, adds entries to browser history
}

setLocationHashDebounced = debounce(setLocationHash, 20);
    //this will make sure any setLocationHash calls that occur within 20msec replace any pending ones (all are timed to execute in steps of 20msec)

//…

function markersUpdated(otherLocations) { //callback
    theOtherLocations = otherLocations;
    if (theOtherLocations.length > 0) {
        var hash = theOtherLocations[0].toString();
        setLocationHashDebounced(hash);
    }
}

function hashChanged() {
    var hash = window.location.hash.substring(1);
    if (hash.length > 0) {
        var hashParts = hash.split(‘,’);
        if (hashParts.length >= 2){
            var location = [hashParts[0], hashParts[1]]; //[lon, lat]
            map_addOtherMarker(location); //Note: this will just move selected marker if existing and otherLocations.length = _maxOtherLocations > 0
             if (hashParts.length >= 3 && hashParts[2] == "zoom")
                 zoomToLocation(location);
        }
    }
}

Fix: WordPress not detecting updates, wp_options table corruption

I have been trying recently to troubleshoot a WordPress website that was not detecting available core and plugin updates. So I installed WordPress Debug Bar plugin and after enabling WP_DEBUG in wp-config.php I could open the Debug menu from the WordPress admin bar and see some errors being logged.

image

At the wp-content/wp-debug.log file that I had enabled to log wordpress errors, I could see entries like the following (in mixed Greek/English):

   
[26-Jan-2021 13:15:10 UTC] Σφάλμα Duplicate entry ‘113343’ for key ‘wp_options.PRIMARY’ βάσης δεδομένων WordPress για αίτηση INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES (‘wt_cli_start_date’, ‘1611666910’, ‘yes’) ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`) από require(‘wp-load.php’), require_once(‘wp-config.php’), require_once(‘wp-settings.php’), include_once(‘/plugins/cookie-law-info/cookie-law-info.php’), run_cookie_law_info, Cookie_Law_Info->__construct, Cookie_Law_Info->load_dependencies, require_once(‘/plugins/cookie-law-info/includes/class-cookie-law-info-review_request.php’), Cookie_Law_Info_Review_Request->__construct, Cookie_Law_Info_Review_Request->check_condition, Cookie_Law_Info_Review_Request->reset_start_date, update_option, add_option

Checking the wp_options table with phpMyAdmin I didn’t see it having an option_id with such a value so I opened up the definition for that table from the sidebar and it seems PRIMARY is an index on that table, while the key is option_id as I originally though.

image

Did a new search on it and found this article

MySQL – Fix Error – WordPress Database Error Duplicate Entry for key PRIMARY for Query INSERT INTO wp_options – SQL Authority with Pinal Dave

from a guy I already trusted due to other nice articles on databases. It was as it seems a database corruption (guess the index is corrupted) and running

REPAIR TABLE wp_options

was enough to fix it.

So via phpMyAdmin’s SQL Code tab I executed that simple SQL command and suddenly Wordpess could find core and plugin updates again:

image

%d bloggers like this: