Archive

Posts Tagged ‘Education’

E-Slate / Αβάκιο

Το E-Slate / Αβάκιο είναι ένα διερευνητικό μαθησιακό περιβάλλον που έχει αναπτυχθεί από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (EA.ITY). Παρέχει ένα περιβάλλον εργασίας για τη δημιουργία ισχυρά δυναμικού λογισμικού με πλούσια λειτουργικότητα από μη προγραμματιστές. Ιδέες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μπορούν να μετατραπούν σε λογισμικό με ελάχιστη συγγραφική προσπάθεια με τη μορφή διαδραστικών Μικρόκοσμων που περιέχουν ειδικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές ψηφίδες (δομικά στοιχεία – components). Οι ψηφίδες του E-Slate παρέχονται σαν μια συλλογή από προκατασκευασμένα αλληλεπιδραστικά υπολογιστικά αντικείμενα. Μικρόκοσμοι λογισμικού μπορούν πολύ εύκολα να κατασκευαστούν συνδέοντας ψηφίδες σε διάφορες διαμορφώσεις. Η συμπεριφορά τόσο των Ψηφίδων όσο και των Μικρόκοσμων, μπορεί να προγραμματιστεί στις γλώσσες προγραμματισμού τελικού χρήστη Logo (με αντικειμενοστραφείς και πολυγλωσσικές επεκτάσεις) και JavaScript. Η νεότερη έκδοση του E-Slate βασίζεται στην πλατφόρμα Java και τις σχετικές με αυτή τεχνολογίες.

 

image

Καινοτομία

Το E-Slate παρέχει μεθόδους και εργαλεία για τη δημιουργία υψηλά αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού μέσω γρήγορης πρωτοτυποποίησης με ελάχιστη προσπάθεια και πόρους. Οι ψηφίδες (τεχνολογίας JavaBeans) εμπεριέχουν εξειδικευμένη γνώση σε κάποιον τομέα, παίζοντας το ρόλο δομικών στοιχείων υψηλού επιπέδου στα δημιουργικά χέρια των "τελικών χρηστών". Κατ’αυτό τον τρόπο, συγγραφείς, σχεδιαστές διδακτέας ύλης και παιδαγωγοί χειρίζονται "προσαρμόσιμες συμπεριφορές" παρά μοντέλα δεδομένων, αλγορίθμους και προγραμματισμό χαμηλού επιπέδου. Η δημιουργία λογισμικού ομοιάζει με την συναρμολόγηση ενός "κιτ" παρά τη "συγγραφή ενός προγράμματος". Το εκπαιδευτικό λογισμικό που δημιουργείται με το E-Slate είναι:

 • τροποποιήσιμο: η διεπαφή του μπορεί να αναδομηθεί όπως απαιτείται με απλές λειτουργίες σύρσης-ρίψης
 • προγραμματιζόμενο: οι ψηφίδες μπορούν να ανασυνδεθούν ή προγραμματιστούν από τον τελικό χρήστη για την επέκταση ή τροποποίηση της παρεχόμενης λειτουργικότητας
 • προσαρμόσιμο: το πολυμεσικό περιεχόμενο μπορεί να εμπλουτιστεί ή προσωποποιηθεί από τους τελικούς χρήστες

Χρήστες

 • Στους Εκπαιδευτικούς παρέχονται ποιοτικό και υψηλά προσαρμόσιμο εκπαιδευτικό λογισμικό, στο οποίο μπορεί να ενσωματωθεί προσωποποιημένο περιεχόμενο, να αναδομηθεί η διεπαφή, και ακόμη και να τροποποιηθεί ή επεκταθεί η λειτουργικότητα του όπως απαιτείται. Κατ’αυτό τον τρόπο, το E-Slate υποστηρίζει πολύ την "κονστρακτιβιστική" (Piaget) διδακτική προσέγγιση και ειδικότερα και ειδικότερα τον "Κονστρουκτιονισμό" (Papert), κατά τον οποία η μάθηση προκύπτει κατά την πράξη και κατά την δημιουργία/κατασκευή έργων, διερευνώντας ενεργά ιδέες και ελέγχοντας υποθέσεις.
 • Συγγραφείς και Εκδότες μπορούν να αναπτύσσουν προϊόντα πραγματικής εκπαιδευτικής αξίας με δραστικά μειωμένα κόστη (συγκριτικά με τις τρέχουσες εκπαιδευτικές μεθόδους). Αυτό είναι δυνατό γιατί:
  • Οι ψηφίδες παρέχουν προκατασκευασμένη, εξειδικευμένη σε έναν τομέα λειτουργικότητα που δεν χρειάζεται να υλοποιηθεί ξανά και ξανά.
  • Επαναχρησιμοποίηση των κατασκευών (και της προσπάθειας) είναι εκμεταλλεύσιμη σε πολύ μεγάλο βαθμό σε διάφορα επίπεδα: ψηφίδες, πρότυπα, μικρόκοσμους.
 • Οι Προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιούν ένα πλήθος από υπηρεσίες πυρήνα του E-Slate (προγραμματιστικές διασυνδέσεις – API) για τη δημιουργία ψηφίδων που αξιοποιούν το E-Slate και έτσι να αποκτούν άμεσο όφελος από την λειτουργικότητα που ήδη υλοποιείται από τις υπάρχουσες ψηφίδες. Κατ’αυτό τον τρόπο οι προγραμματιστές μπορούν να πολλαπλασιάσουν τη δουλειά τους κατά έναν παράγοντα σχετιζόμενο προς το μέγεθος της συλλογής ψηφίδων του E-Slate. Οι εστιασμένες, μικρές ομάδες και ο κατανεμημένος τρόπος ανάπτυξης ενθαρρύνεται.

Επεκτάσεις της E-Slate Logo

Η γλώσσα προγραμματισμού τελικού χρήστη "E-Slate Logo" είναι βασισμένη στην έκδοση TurtleTracks της γλώσσας προγραμματισμού Logo, υλοποιημένης πάνω στην γλώσσα προγραμματισμού της πλατφόρμας Java από τον Daniel Azuma, διδακτορικό φοιτητή του Brian Harvey, δημιουργού της διάσημης UCBLogo.

Η E-Slate Logo παρέχει αντικειμενοστραφείς επεκτάσεις για να επιτρέπει στα προγράμματα του χρήστη ν’απευθύνονται σε ψηφίδες (αντικείμενα). Συγκεκριμένα παρέχονται οι εντολές TELL (ΠΕΣ), ASK (ΖΗΤΑ), EACH (ΚΑΘΕ) και TELLALL (ΠΕΣΟΛΑ), με τις τρείς πρώτες να είναι εμπνευσμένες από το συντακτικό της Apple Logo (σχετικής με την τεχνολογία προγραμματισμού από τον τελικό χρήστη AppleTalk).

 • Η σύνταξη της εντολής TELL είναι TELL <λίστα-ονομάτων-ψηφίδων>. Υπάρχει μια τέτοια λίστα ανά πάσα στιγμή ξεχωριστή για κάθε διερμηνευτή Logo την οποία χρησιμοποιούν οι εντολές που αναφέρονται σε ψηφίδες (και οι οποίες φορτώνονται και αποφορτώνονται δυναμικά στο διερμηνευτή κατά την προσθήκη και αφαίρεση ψηφίδων που χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες ενότητες εντολών από ένα μικρόκοσμο). Mπορούν να υπάρχουν πολλοί διερμηνευτές ταυτόχρονα σε ένα μικρόκοσμο με χρήση αντίστοιχου πλήθους στιγμιοτύπων της ψηφίδας Logo που αξιοποιεί τις δυνατότητες πολυνηματικής επεξεργασίας (multithreading) της πλατφόρμας Java.
 • Η σύνταξη της εντολής ASK είναι ASK <λίστα-ονομάτων-ψηφίδων> <λίστα-εντολών>. Η εντολή αυτή ορίζει προσωρινά μια νέα λίστα TELL και αφού εκτελεστεί η λίστα εντολών επαναφέρει την προηγούμενη λίστα TELL του διερμηνευτή.
 • Η εντολή TELLALL ορίζει σε ειδική τιμή την λίστα TELL ώστε να απευθύνεται σε όλες τις ψηφίδες (και τις υπάρχουσες αλλά και όσες εισαχθούν στη συνέχεια από το χρήστη στο μικρόκοσμο).
 • Η σύνταξη της εντολής EACH είναι EACH <λίστα-εντολών>. Εκτελεί τις εντολές της τρέχουσας λίστας TELL (όπως αυτή έχει οριστεί από τις TELL/ASK/TELLALL) ξεχωριστά για κάθε ψηφίδα με τη σειρά που αυτές βρίσκονται στη λίστα TELL.

Στις παραπάνω εντολές αντί για λίστα ονομάτων ψηφίδων μπορεί να δωθεί και το όνομα μιας μόνο ψηφίδας.

Οι εντολές (primitives) που επιστρέφουν τιμή (reporters) στην περίπτωση που κληθούν σε λίστα ψηφίδων εκτελούνται κανονικά αλλά επιστρέφουν μόνο το αποτέλεσμα της πρώτης στην τρέχουσα λίστα TELL ψηφίδας.

Η E-Slate Logo επίσης παρέχει δυνατότητα προγραμματισμού σε πολλές γλώσσες μέσω κεντρικών λεξικών (τύπου Java ResourceBundle) αντιστοιχήσεων εντολών από τα αγγλικά στην αντίστοιχη γλώσσα συστήματος του χρήστη, αλλά και δυναμικά φορτωνόμενων λεξικών για τις εντολές κάθε ψηφίδας (αποφορτωνόμενων αυτόματα όταν αφαιρούνται από το μικρόκοσμο όλα τα στιγμιότυπα ψηφίδων που χρησιμοποιούν την αντίστοιχη ενότητα εντολών). Δίνεται η δυνατότητα ανάμιξης αγγλικών και μη αγγλικών εντολών στο ίδιο πρόγραμμα.

Αρχεία μικρόκοσμων

Αρχικά οι ψηφίδες του E-Slate / Αβάκιο φιλοξενούταν μέσα σε έγγραφα OpenDoc (στην αρχική έκδοση του Αβάκιο σε C++, πριν αποσυρθεί η πλατφόρμα OpenDoc από τις εταιρείες Apple και IBM) και αργότερα (στην μετέπειτα έκδοση για Java) μέσα σε ιστοσελίδες, όντας οι ίδιες σε μορφή Java Applet.

Λόγω των περιορισμών του μοντέλου ασφαλείας Java Sandbox των Java applet αλλά και της δικαστικής διαμάχης Microsoft και Sun Microsystems που επηρέασε τη χρήση της γλώσσας Java σε ιστοσελίδες προβαλλόμενες μέσω του δημοφιλούς Internet Explorer, αναπτύχθηκε το περιβάλλον σύνταξης και χρήσης μικρόκοσμων του E-Slate (αναφερόμενο και ως E-Slate Container).

Το "E-Slate Container" χρησιμοποιεί ένα δομημένο αρχείο αποθήκευσης (τεχνική αναφερόμενη στα αγγλικά ως "File System In A File") εμπνευσμένο από το Structured Storage του Microsoft COM (Component Object Model). Το εν λόγω σύστημα επιτρέπει σε κάθε ψηφίδα αλλά και στο περιβάλλον που τη φιλοξενεί να ανοίγει εικονικούς φακέλους/υποφακέλους και να εγγράφει σε και διαβάζει από εικονικά αρχεία (ροές δεδομένων) μέσα στο αρχείο αποθήκευσης ενός μικρόκοσμου του E-Slate.

Ερευνητικά έργα

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας E-Slate και εκπαιδευτικών μικρόκοσμων υλοποιημένων σε αυτή υποστηρίχθηκε από ελληνικούς και κοινοτικούς πόρους για την Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο διαφόρων έργων όπως τα Θρανίο (1999-2001), ΥΔΕΕΣ (1995-1998), IMEL (1996-1998), Οδυσσέας (1997-2000), C3 (1998-2000), Μέντωρ (1998-2000), και Οδύσσεια / Ελληνικά Σχολεία στην Κοινωνία της Πληροφορίας (http://odysseia.cti.gr/).

Εκπαιδευτικοί Μικρόκοσμοι που έχουν παραχθεί στα πλαίσια των παραπάνω ερευνητικών έργων είναι ελεύθερα διαθέσιμοι και έχουν χρησιμοποιηθεί ως επικουρικό υλικό σχολικής διδασκαλίας με την αξιοποίηση των εργαστηρίων πληροφορικής ελληνικών και ξένων σχολείων.

Η εκπαιδευτική έρευνα, σχεδίαση και αξιολόγηση στην τάξη πληθώρας μικρόκοσμων που αναπτύχθηκε με το E-Slate έγινε από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ), Τομέας Παιδαγωγικής, μέσω της συμμετοχής του στα αντίστοιχα ερευνητικά έργα.

Δημοσιεύσεις

 • C. Kynigos, M. Koutlis 2002: "E-slate: A ‘black-and-white box’ approach to component computing". Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, 2002.
 • C. Kynigos 2002: "Generating cultures for mathematical microworld development in a multi-organizational context". Journal of Educational Computing Research, Baywood Publishing Co. Inc. (1 and 2), 183-209.
 • C. Kynigos 2001: "E-slate Logo as a basis for constructing microworlds with mathematics teachers". Proceedings of the Ninth Eurologo Conference, Lintz, Austria, 65-74.
 • G. Birbilis, M. Koutlis, K. Kyrimis, G. Tsironis, G. Vasiliou, 2000: “E-Slate: A software architectural style for end-user programming”, presented at the 22nd International Conference on Software Engineering (ICSE 2000), Limerick, Ireland. PDF
 • J. Roschelle, M. Koutlis, A. Reppening, etal, 1999: “Developing Educational Software Components”, IEEE Computer, September 1999 Special Issue on Web based learning and collaboration pp 2-10.
 • M. Koutlis etal, 1999: “E-Slate: a kit of educational components” AI-ED ’99 international conference, poster session, LeMans, France, July ’99.
 • M. Koutlis, P. Kourouniotis, K. Kyrimis, N. Renieri, 1998: “Inter-component communication as a vehicle towards end-user modeling”, ICSE’98 Workshop on Component-Based Software Engineering, Kyoto, Japan.
 • Ch. Kynigos, M. Koutlis, Th. Hadzilacos, 1998: “Mathematics with Component Oriented Exploratory Software”, International Journal of Computers in Mathematics Education, Kluwer Academic.
 • M. Koutlis, Ch. Kynigos, A. Oikonomou, G. Tsironis, 1997: “Empowering Logo through a Component-Oriented Approach”, 7th Eurologo Conference, Boudapest, Hungary, August ’97.
 • M. Koutlis, Th. Hadzilacos, 1996: “Avakeeo: the construction kit of computerised microworlds for teaching and learning Geography”, Second International Symposium on GIS in Higher Education, NCGIA, Baltimore, September 1996.
 • Th. Hadzilacos, M. Koutlis, “A framework for the Computer Aided Spatial Education through Geographic Microwords”, Workshop in Advances in Geographic Information Systems (ACM) Washington DC November 1993.

[Επεξεργασία] Σύνδεσμοι

Εγκατάσταση του λογισμικού ΓΑΙΑ ΙΙ στα Windows Vista και Windows 7

Όταν πρωτοκυκλοφόρησε το εκπαιδευτικό λογισμικό ΓΑΙΑ ΙΙ (το 2002) δεν υπήρχαν ακόμη τα Windows Vista και Windows 7, οπότε χρειάζεται μερικά παραπάνω βήματα από τα συνήθη η σωστή εγκατάσταση του.

Πρόκειται για βήματα παρόμοια με αυτά που χρειάζονται για να εγκατασταθεί στα Windows Vista και Windows 7 το Αβάκιο / E-Slate μιας και αυτό χρησιμοποιήθηκε ως πλατφόρμα (αν και με αρκετές τροποποιήσεις μου), πέραν από τις επιπλέον ψηφίδες (JavaBeans) που αναπτύξαμε τότε ειδικά για τη ΓΑΙΑ ΙΙ.

1) Εκκινούμε το πρόγραμμα “Εγκατάσταση” (.exe) της ΓΑΙΑ ΙΙ

GaiaII_Installer

 

2) Στο τέλος της εγκατάστασης κρατάμε τις επιλογές που έχει για να στήσει τη Java (θα στήσει την Java 1.3 και ας έχουμε νεότερη στημένη γιατί την χρειάζεται η ΓΑΙΑ ΙΙ) και το Blaxxun Contact VRML player. Προαιρετικά αποεπιλέγουμε το DirectX setup γιατί έχουν νεότερο τα Windows 7 (και να μην το επιλέξουμε θα μας ενημερώσει μόνο του πως υπάρχει νεότερη έκδοση όταν το τρέξει)

 

3) Στο πρόγραμμα εγκατάστασης της Java 1.3 που ξεκινά αποεπιλέγουμε το "INTERNET EXPLORER", το "FIREFOX" και όποιο άλλο web browser αναφέρει εκεί για λόγους ασφαλείας (πρόκειται για παλιά έκδοση της Java – αν θέλουμε νεότερη για Java applets στο Web Browser θα πρέπει να τη στήσουμε ΕΠΙΠΛΕΟΝ από το http://java.com όταν τελειώσουμε)

Java1_3

Java1_3_DeselectBrowsers

 

4) Στα Regional Settings του συστήματος (Control Panel) βάζουμε "Greek" (στην 1η καρτέλα "Formats") στην επιλογή "Format" και πατάμε OK (αν δεν έχουμε ελληνικά Windows ή έχουμε αλλάξει τις ρυθμίσεις τους)

Regional Settings

Regional Settings Format MUST BE Greek

Αν είμαστε σε σύστημα με πολλούς λογαριασμούς χρηστών πρέπει να κάνει ο κάθε χρήστης τη ρύθμιση αυτή μόνος του, αλλά αν θέλουμε τυχόν νέοι λογαριασμοί χρηστών που θα δημιουργήσουμε να έχουν έτοιμη τη ρύθμιση αυτή, αντί να πατήσουμε OK στο παράθυρο Regional Settings πατάμε Apply για να μην κλείσει και πάμε μετά στην καρτέλα "Administrative", όπου πατάμε το κουμπί "Copy settings…". Στο νέο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε στο "Copy your current settings to:" το "New user accounts" (αφού πρώτα επιβεβαιώσουμε πως στο "Current User" λέει Format "Greek (Greece)") και κλείνουμε τα παράθυρα ρυθμίσεων με OK

Regional Settings Administrative CopySettingsToUsers

Regional Settings Administrative CopySettingsToUsers GreekFormatNewUsers

 

5) Στο φάκελο “C:\Program Files\Gaia-II\“ (μπορούμε να δούμε εύκολα τα περιεχόμενα του στο μενού Έναρξη των Windows 7 γράφοντας στο “Αναζήτηση…” εκεί τη διαδρομή του φακέλου μαζί με το τελικό “\”), κάνουμε δεξί κλίκ και επιλέγουμε Properties (Ιδιότητες) στο "Γαία ΙΙ" (.exe)

StartMenu ProgramFiles Γαία ΙΙ executable

StartMenu ProgramFiles Γαία ΙΙ executable Properties

Στην καρτέλα Compatibility (Συμβατότητα) επιλέγουμε το "Run this program as administrator" (Εκτέλεση ως διαχειρηστής).

Γαία ΙΙ executable Properties Compatibility RunAsAdministrator DoAtChangeSettingsForAllUsersIfMultiUserAdmin

Αν είμαστε σε σύστημα με πολλούς λογαριασμούς χρηστών και θέλουμε να μην κάνει ο κάθε χρήστης τη ρύθμιση αυτή μόνος του, κάνουμε πρώτα "Change settings for all users" (Αλλαγή ρυθμίσεων για όλους τους χρήστες) και μετά επιλέγουμε το "Run this program as administrator".

Εναλλακτική λύση στην παραπάνω ρύθμιση είναι η απενεργοποίηση του UAC (User Access Control) των Windows Vista και Windows 7, αλλά δεν συνιστάται από άποψης ασφαλείας γιατί τότε όλες οι εφαρμογές θα εκτελούνται με τα πλήρη δικαιώματα που διαθέτει ο τρέχον χρήστης, ενώ μπορεί να προκύψουν και τότε προβλήματα αν ο λογαριασμός του χρήστη είναι περιορισμένων δικαιωμάτων αντί για διαχειριστής.

6) Μετά εκκινούμε τη "Γαία ΙΙ" από το μενού έναρξη ή ανοίγουμε από εκεί το φάκελο "Μικρόκοσμοι" και κάνουμε διπλό κλίκ στο μικρόκοσμο (αρχείο .gaia) που θέλουμε ν’ανοίξουμε.

image

Εαν το User Access Control (UAC) των Windows είναι ενεργοποιημένο, θα βλέπουμε κάθε φορά που εκκινούμε τη ΓΑΙΑ ΙΙ ένα παράθυρο επιβεβαίωσης όπου πρέπει ν’απάντήσουμε καταφατικά.

 

Για βοήθεια αφήστε ένα σχόλιο στο https://zoomicon.wordpress.com/2012/01/12/%CE%AC-%CF%8D-iota/

Οπτικοποιώντας το φώς

Πρόσφατα έκανα κριτική ανάγνωση (review) μιας προτεινόμενης δημοσίευσης για το συνέδριο ΤΠΕ-Ε 2011 (http://www.ekped.gr/?p=202), που είχε σχέση με την πρόσληψη της έννοιας του φωτός και της σκιάς από τα νήπια. Ανέφερε πως έχουν πρόβλημα να οπτικοποιήσουν νοητά το φως ως “ακτίνες” (όχι ότι είναι ακριβώς ακτίνες βέβαια, κύμα είναι) και τη διάδοση του.

Σκεφτόμουν ένα πείραμα όπου περνά φως μέσα από ένα κλειστό διαφανές κουτί που περιέχει σκόνη, το οποίο μετά ανακινείς για να εμφανιστεί το φως πάνω στη σκόνη, ή και συνδιασμό διαγραμμάτων και βιωματικής εμπειρείας.

Σχετικά με τη διάδοση του, ο φωτεινός κώνος μιας εστιασμένης φωτεινής πηγής (spot cone) μεγαλώνει όσο απομακρύνεσαι από την πηγή, άρα αν τον οπτικοποιήσεις τα παιδιά μπορούν να συλλάβουν την κατεύθυνση του φωτός (από το μικρό προς το μεγάλο) και τη διάδοση (ιδίως αν παραλληληστεί με τον κυματισμό γύρω από μια πέτρα που πέφτει στο νερό). Αν συνδυαστεί με καθρέφτες που τοποθετεί/μετακινεί ο μαθητής, η διάδοση μπορεί να γίνεται ίσως ακόμη πιο σαφής.

Microsoft Research Kodu Game Lab (formerly called Boku)

Kodu from Microsoft Research is a new visual programming language made specifically for creating games. It is designed to be accessible for children and enjoyable for anyone. The programming environment runs on the XBox, allowing rapid design iteration using only a game controller for input.

LvS (Learning via Subtitling) opensource VB.NET application for FLL learning

The LvS application for Foreign Language Learning (FLL) via Film Sutitling that I co-designed and originally authored in Visual Basic.net 2005 (latest version was compiled on VB.net 2008) for Hellenic Open University in the context of EU-funded research project LeViS, is opensourced at CodePlex (Microsoft’s community site for opensource projects):
Project Description

Learning via Subtitling: Software & Processes for Developing Language Learning Material based on Film Subtitling (http://levis.cti.gr)

The main focus of Learning Via Subtitling is the development of educational material for active foreign language learning based on film subtitling. It aims to cover the exigency for active learning where cultural elements are involved effectively through real-life (simulated) activities and the need for productive use of multimedia not as nice add-on but as the core of an activity. LvS is a software environment designed and implemented to serve the pedagogical needs of the LeViS project.
Funding framework: Socrates Programme, LINGUA 2 (Development of Language Tools and Materials), European Commission, DG for Education and Culture
Coordinating Institution: Hellenic Open University (HOU), http://www.eap.gr
Description of the LvS Environment
The LvS environment
Learning via Subtitling (LvS) is a subtitling simulator designed for educational activities’ purposes. This software tool can be used by language teachers to create activities based on subtitling film-scenes, news, documentaries etc., and by FL learners to carry out these activities.
It comprises four basic areas – Multimedia player, Document viewer, Subtitle editor and Notes – as shown in the screenshot below.
fig1.jpg
Screenshot of an LvS learning activity
Multimedia player area
It allows the learner to view, rewind and forward the film, both with and without subtitles.
Document viewer area
It allows the learner to view the instructions and other files necessary for the activity (information about the clip, the script, exercises, etc.)
Subtitle editor area
It allows the learner to edit and manage the subtitles. Each subtitle line is divided in four columns where the subtitle’s data is viewed: Start time and End time (the temporal points in the clip when the subtitle text appears and disappears from the screen), Duration, and Subtitle text. The next two columns are for teacher and learner comments. The teacher can mark the subtitle line with an icon (“well done”, “warning” etc.) which when clicked takes the learners to the Notes area where they can read the teacher’s comment.
Moreover, an algorithm calculates the number of characters introduced in each subtitle: if it exceeds the time and space constraints, the text is marked. This does not affect the appearance of the subtitle on the multimedia player and the subtitle file can still be used and saved.
Also, if the number of the subtitle (first column) is double-clicked, the “current time” of the clip is moved to the equivalent time-point, enabling the learner to view and listen only the fragment where the selected subtitle appears.
The users can create new subtitles in the subtitle file by clicking on the buttons “Start subrtitle” and “End subtitle” in order to establish the time when they want the subtitle to appear and disappear respectively. This process is called “cueing”. Whether the cueing is performed by the learner or the teacher depends on the design and the objectives of the activity. If the teacher aims to reduce the technicalities of subtitling, s/he may provide the in and out times of the subtitles together with the rest of the activity elements. On the other hand, if the objective is for the students to practice listening, this process may be carried out the students: in order for them to find when exactly a new subtitle should appear, they are obliged to listen to the clip over and over again in order to insert the in and out times correctly.
Notes area
It allows the learner and the teacher to exchange feedback. It is divided in the general notes and the comments per subtitle. When a comment per subtitle is clicked, the “current time” of the clip is moved to the moment when the respective subtitle appears.
Other Software Features:
 • Authoring mode (see Glossary in this tutorial)
 • Importing (Packed activity, Video, Subtitles, Documents)
 • Exporting (Packed activity with or without video, Subtitles, Documents)
 • Student and Teacher general Notes and per subtitle Comments
 • Multiple Documents in different tabs available
 • Auto-resizing parts of the interface
 • Option to write subtitle text directly under the player with simultaneous update of the subtitle grid
 • Most recently used files list
 • Buttons “Set subtitle start” and “Set subtitle end” modifying the Start time and End time of an existing subtitle
The files needed for the creation of an activity (input files) are:
a) a multimedia file: eg. a film scene, a video-clip, a documentary.
b) one or more documents: e.g. a powepoint presentation with the instructions, an MS Word document with an exercise.
c) a subtitle file – unless the activity requires the students to create their own subtitles.
LvS runs under Windows 2000, Windows XP, Windows Vista and Windows 7 (should run ok on Windows Server 2003 and 2008 too I guess)
Categories: Posts Tags: , , , , , ,
%d bloggers like this: